Skogbruksplan

Under arbeid / forberedes

Skogeierne i Follokommunene og tilgrensende kommuner i sør (i flertall?) (/store deler av Indre Østfold kommune) står sannsynligvis for tur til tilskudd til skogbruksplanlegging i 2022-2023. Prosjektet vil starte i 2020. Stort oppdragsareal bør gi stordriftsfordeler. Det opprettes en eller flere styringsgrupper som setter betingelser og avgjør hvilket firma som skal levere hva. De siste årene har skogbruksplaner levert på østlandet kostet skogeieren (romslig (bla mtp skatt på tilskudd) x-x kr/dekar (som kan dekkes med skogfond (ikke den delen av tilskuddet som blir beskattet!))    

Tabell: Kommunevis (hva med IØ?) arealstatistikk. Totalt. Jordbruk. Skog. Vann og åpen myr. Bebygd/samferdsel. Annet areal. Antall skogeiendommer > 100 dekar. Gjennomsnittsstørrelse. Tabell eiendomsstørrelse/areal?

Linker: