Skogtilskudd

Link: Landbruksdirektoratet om tilskuddsordninger i skogbruket

Tilskudd til skogkultur i Follo

Tilskudd til skogbrukstiltak i 2022 blir bestemt og gjort kjent utpå våren.

NB: Alt under gjelder 2021.

Tilskuddsatser skogkultur i Follokommunene 2021:

  • Ungskogpleie: inntil 35% av kostnad og maks 250 kr/dekar.
  • Markberedning: inntil 35% av kostnad og maks 150 kr/dekar* (gjelder ikke Nordre Follo kommune).

  • Landbruksdirektoratets ordning “Ekstraordinært tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021 – for skogeiere” – kr 1,50 pr plante.
  • Landbruksdirektoratets ordning “Tettere planting som klimatiltak” – Suppleringsplanting: inntil 30% av kostnad.
  • Landbruksdirektoratets ordning “Tettere planting som klimatiltak” – Nyplanting: se under.
  • Landbruksdirektoratets ordning “Gjødsling av skog som klimatiltak”: Inntil 40% av kostnad.

Søknadsfrister skogkultur 2021:
Ungskogpleie og markberedning: 25. november
“Ekstraordinært tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021 – for skogeiere” – 1. september.
“Tettere planting som klimatiltak” – Nyplanting vår: 1. august.
“Tettere planting som klimatiltak” – Nyplanting høst: 25. november (forlenget fra 7. november).
“Gjødsling av skog som klimatiltak”: 15. september.

Søknad om tilskudd til skogkultur
Søknad om tilskudd til skogkultur skrives i skogfond på nett (innlogging i Altinn) eller på Landbruksdirektoratets skjema LDIR-909 – Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur (last ned fra Landbruksdirektoratet). Søknad sendes senest året etter at arbeidet er utført.

Hovedregel for tilskudd til skogkultur er at tiltakene må være skogbruksfaglig, økonomisk og miljømessig forsvarlig utført.

Se vår side om Skogfond med blant annet tips til utforming av søknad (stedsangivelse, verdi av eget arbeid og mer).

Vilkår for tilskudd til ungskogpleie – 35 % max 250 kr/dekar
Tilskudd til ungskogpleie gis til tiltak i skog med hogstklasse 2, som etter tiltaket har lavere høyde enn 10 meter.

Avstandsregulering i skog med høyde 10-15 meter kan ofte være bra for skogens videre utvikling, og det kan brukes skogfond til å dekke slike tiltak, men det gis ikke tilskudd. I mangel av mer treffende tiltaksbeskrivelse i skogfondssystemet bes om at slik sein avstandsregulering (høyde >10 m) angis som Forhåndsrydding før tynning (kode 143).

Vilkår for tilskudd til markberedning
Tilskudd til markberedning gis til flekkmarkberedning i kommunene Vestby, Ås, Frogn og Nesodden. Tiltaket skal ikke medføre økt fare for erosjon, og ikke utføres nærmere mye brukte stier enn 2,5 meter.

Vilkår for “Ekstraordinært tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021”
Regler er fastsatt av landbruksdirektoratet. NB: Tilskudd for planting utført av sentrale aktører går direkte til aktørene. Se Landbruksdirektoratet om “Ekstraordinært tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021 – for skogeiere“.

Vilkår for “Tilskudd til tettere planting som klimatiltak – suppleringsplanting”
Regler og sats er fastsatt av Landbruksdirektoratet. Det skal etter suppleringsplantingen være et bonitetsavhengig minimumsantall pr dekar (eksempelvis G20 – 200 planter/dekar). Se Landbruksdirektoratet om “Tilskudd til tettere planting som klimatiltak”.

Vilkår for “Tilskudd til tettere planting som klimatiltak – nyplanting”
Regler og sats er fastsatt av Landbruksdirektoratet. Ved ekstra tett nyplanting gis tilskudd med inntil 60% av kostnaden for inntil 50 planter mer enn et bonitetsavhengig antall (eks G20 – 200 planter/dekar). Dersom foryngelsesfeltet er markberedt før planting gjelder et lavere krav til tetthet (eks G20 – 180 planter/dekar). Se Landbruksdirektoratet om “Tilskudd til tettere planting som klimatiltak”.

Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak
Landbruksdirektoratet har fastsatt en rekke vilkår for tilskuddet. Se: Landbruksdirektoratet om “Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak”.

Tilskudd til miljøtiltak i skog

Det er satt av kr 8 mill. i en nasjonal pott til tilskudd til miljøtiltak i skog i 2021. Les mer på Statsforvalteren i Oslo og Vikens nettsider og på Landbruksdirektoratets nettsider.

Tilskudd til bygging av skogsbilveier

Myndighet til å fatte vedtak om statstilskudd til skogsveier er fra 2020 overført fra Fylkesmannen/Statsforvalteren til kommunen. Statsforvalteren fordeler midler fra Landbruksdirektoratet til kommunene. Søknadsfrist er 30. april. Seinere innkomne søknader kan bli behandlet i løpet av året dersom det er tilgjengelig midler, men man må regne med at slike ikke blir behandlet før neste års søknadsfrist. Se vår side om landbruksveier for mer informasjon.

Mer informasjon om tilskudd i skogbruket:

Landbruksdirektoratet om tilskuddsordninger i skogbruket

Landbruksdirektoratet om skogbruk

Statsforvalteren i Oslo og Viken – Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2021-2025

Tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket i Follo 2021-2024 

Skjema og regelverk:

Altinn – skogfond på nett

Landbruksdirektoratets pdf-skjema LDIR-909 – Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Landbruksdirektoratet om tilskuddsordningen “Tettere planting som klimatiltak”.