Skogtilskudd

Link: Landbruksdirektoratet om tilskuddsordninger i skogbruket

Tilskudd til skogkultur i Follo

I 2020 gjelder:

  • Ungskogpleie: inntil 40% av kostnad og maks 220 kr/dekar.
  • Markberedning: inntil 20% av kostnad og maks 75 kr/dekar.
  • Suppleringsplanting: inntil 20% av kostnad.
  • “Tettere planting som klimatiltak”: se under.

Ungskogpleie – 40 % max 220 kr/dekar

Tilskudd til ungskogpleie gis til tiltak i skog med hogstklasse 2, som etter tiltaket har lavere høyde enn 10 meter.

Avstandsregulering i skog med høyde 10-15 meter kan ofte være bra for skogens videre utvikling, og det kan brukes skogfond til å dekke slike tiltak, men det gis ikke tilskudd. Vi ber om at skogeier ved søknad om tilskudd spesielt markerer eventuelt areal med ryddet skog høyere enn 10 meter.

“Tettere planting som klimatiltak”

Landbruksdirektoratet viderefører i 2020 ordningen med tilskudd til “tettere planting som klimatiltak” med noe lavere satser enn i 2019. Det gis i 2020 ved ekstra tett nyplanting tilskudd med 60% av kostnaden for inntil 50 planter mer enn et bonitetsavhengig antall (eks G20 – 200 planter/dekar).

Link: Landbruksdirektoratet om “Tilskudd til tettere planting som klimatiltak”.

Suppleringsplanting – 20 %

I samme ordningen åpnes for 20% tilskudd til suppleringsplanting, forutsatt at det etter plantingen minst er et bonitetsavhengig antall planter/dekar.

Link: Landbruksdirektoratet om tilskudd til suppleringsplanting.

Søknad om tilskudd til skogkultur

Søknad om tilskudd skal skrives i skogfond på nett (innlogging i Altinn) eller på Landbruksdirektoratets skjema LDIR-909. Søknad sendes senest året etter at arbeidet er utført. Frist for søknad om tilskudd til ungskogpleie er 1. desember.

Hovedregel for tilskudd til skogkultur er at tiltakene må være skogbruksfaglig, økonomisk og miljømessig forsvarlig utført.

Se vår side om Skogfond med blant annet tips til utforming av søknad (stedsangivelse, verdi av eget arbeid og mer).

Skjema og regelverk:

Landbruksdirektoratet – skogfond på nett

Landbruksdirektoratets skjema LDIR-909 – Utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Landbruksdirektoratet om tilskuddsordningen “Tettere planting som klimatiltak”.

Tilskudd til miljøtiltak i skog

Landbruksdirektoratet informerte i uke 35 2019 om ny ordning «Tilskudd til miljøtiltak i skog 2019». Kr. 6 mill. er i en nasjonal pott forbeholdt tilskudd for å ta vare på nøkkelbiotoper, også de det for mer enn 10 år tilbake ble gitt tilskudd for. Rykter sier at samme sum (+ midler overført fra 2019) og opplegg gjelder også i 2020. Les mer på Landbruksdirektoratets nettsider.

Tilskudd til bygging av skogsbilveier

Myndighet til å fatte vedtak om statstilskudd til skogsveier er fra 2020 overført fra Fylkesmannen til kommunen. Fylkesmannen fordeler midler fra Landbruksdirektoratet til kommunene. Søknadsfrist er 30. april. Seinere innkomne søknader kan bli behandlet i løpet av året dersom det er tilgjengelig midler, men man må regne med at slike ikke blir behandlet før neste års søknadsfrist. Se vår side om landbruksveier for mer informasjon.

 

Mer informasjon om tilskudd i skogbruket:

Landbruksdirektoratet om tilskuddsordninger i skogbruket

Landbruksdirektoratet om skog og klima