Søknad om skogtilskudd

INNLOGGING – ALTINN

Skogtilskuddene skal stimulere til et aktivt og bærekraftig skogbruk, øke verdiskapingen, fungere som klimatiltak, og bevare og utvikle miljøverdier. Ordningene er hjemlet i forskrift om nærings- og miljøtiltak i skogbruket, og gjelder som hovedregel for skogeiendommer over 10 dekar.

For at tiltakene skal være tilskuddsberettiget må de være skogbruksfaglig, økonomisk og miljømessig forsvarlig utført. Tilskuddsrammene er innenfor begrensede statlige bevilgninger. For noen ordninger innebærer det at tilskuddsutbetalingene til den enkelte skogeier kan bli nedjustert mot slutten av budsjettperioden, mens det for andre ordninger er det førstemann til mølla prinsippet. Her må skogeier selv følge med på regelverket og søknadsfristene.

De overordnede handlingsplanene og tiltaksstrategeiene finner du i lenkene nederst på nettsiden.

Tilskuddsatser

Gjeldende tilskuddssatser er de som er publisert i tabellen nedenfor den datoen vi registrerer en godkjent søknad .

Hvordan søke om tilskudd?

Måten du søker tilskudd avhenger av tiltaket du søker tilskudd om. Klikk på linkene på det enkelte tiltak for mer informasjon.

Tiltak I – V (tabell)

For de fem første tiltakene i tabellen nedenfor (I-V), søker du om tilskudd samtidig med skogfondsrefusjonen inne på Altinn.

Tiltak VI (tabell)

For miljøtiltakene søker du via Altinn.

Tiltak VII (tabell)

For skogsbilvei søker du om tilskudd på eget søknadsskjema (pdf)

Tabell: Oversikt over tilskuddsordningene – satser, vilkår og frister.

Klikk på lenkene på hvert tiltak for mer informasjon.

TiltakSatser og vilkårSøknadsfrist
I. UngskogpleieBestandshøyde inntil 10 m.
Inntil 35 % av kostnad.
Maks 250 kr/daa.
25.nov.
II. MarkberedningFlekkmarkberedning.
Inntil 35 % av kostnad.
Maks 250 kr/daa.
25.nov.
III. Tettere planting som klimatiltakInntil 60 %
av kostnad.
Vårpl.:
1. sept.
Høstpl.:
25. nov.
IV. Suppleringsplanting som klimatiltakInntil 30 %
av kostnad.
Vårpl.:
1. sept.
Høstpl.:
25. nov.
V. Gjødsling av skogInntil 50 % av kostnad.15. sept.
VI.
Miljøtiltak i skog(Ldir)

Miljøtiltak i skog (Statsforvalteren)
Inntil 75.000 kr (mer info. hos Statsforvalteren)1. okt.
VII. SkogsbilveiFørste prioritet:
Avkjøringslommer fra offentlig vei.
Inntil 50%30.apr.
VII. SkogsbilveiAndre prioritet:
Utbedring av flaskehalser
Inntil 40%30.apr.
VII. SkogsbilveiTredje prioritet:
Nybygging og ombygging av veiklasse 3 og 4.
Inntil 40%30.april
VII. SkogsbilveiBruk av profesjonell veiplanleggerPåslag inntil 6%Følger søknad

Mer informasjon om tilskudd i skogbruket:

Landbruksdirektoratet om tilskuddsordninger i skogbruket

Landbruksdirektoratet om skogbruk

Statsforvalteren i Oslo og Viken – Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2021-2025

Tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket i Follo 2021-2024 

Skjema og regelverk:

Altinn – skogfond på nett

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Landbruksdirektoratet om tilskuddsordningen “Tettere planting som klimatiltak”.