Søknad om skogtilskudd

INNLOGGING – ALTINN

Skogtilskuddene skal stimulere til et aktivt og bærekraftig skogbruk, øke verdiskapingen, fungere som klimatiltak, og bevare og utvikle miljøverdier. Ordningene er hjemlet i forskrift om nærings- og miljøtiltak i skogbruket, og gjelder som hovedregel for skogeiendommer over 10 dekar.

For at tiltakene skal være tilskuddsberettiget må de være skogbruksfaglig, økonomisk og miljømessig forsvarlig utført. Tilskuddsrammene er innenfor begrensede statlige bevilgninger. For noen ordninger innebærer det at tilskuddsutbetalingene til den enkelte skogeier kan bli nedjustert mot slutten av budsjettperioden, mens det for andre ordninger er det førstemann til mølla prinsippet. Her må skogeier selv følge med på regelverket og søknadsfristene.

De overordnede handlingsplanene og tiltaksstrategeiene finner du i lenkene nederst på nettsiden.

Tilskuddsatser

Gjeldende tilskuddssatser er de som er publisert i tabellen nedenfor den datoen vi registrerer en godkjent søknad .

Hvordan søke om tilskudd?

Måten du søker tilskudd avhenger av tiltaket du søker tilskudd om. Klikk på linkene på det enkelte tiltak for mer informasjon.

Tiltak I – V (tabell)

For de fem første tiltakene i tabellen nedenfor (I-V), søker du om tilskudd samtidig med skogfondsrefusjonen inne på Altinn.

Tiltak VI (tabell)

For miljøtiltakene søker du via Altinn.

Tiltak VII (tabell)

For skogsbilvei søker du om tilskudd på eget søknadsskjema (pdf)

Oversikt over tilskuddsordningene på skog

Klikk på lenkene på hvert tiltak for mer informasjon.

TiltakSatser og vilkårSøknadsfrister
I. UngskogpleieTilskudd inntil 35 % av kostnad og maksimalt 250 kr pr. dekar (gjelder kun når gjennomsnittlig trehøyde på ungskogen er under 10 meter).25.
november.
II. MarkberedningTilskudd inntil 35 % av kostnad og maksimalt 150 kr pr. dekar (kun for flekkmarkberedning).25.
november.
III. Tettere planting som klimatiltakTilskudd inntil 60 % av kostnad (se tabell for minimum plantetetthet som utløser tilskudd).1. september (for vårplanting).
25. november (for høstplanting).
IV. Suppleringsplanting som klimatiltakTilskudd inntil 40 % av kostnad (se tabell for minimum plantetetthet som utløser tilskudd).1. september (for vårplanting).
25. november (for høstplanting).
V. Gjødsling av skogTilskudd inntil 50 % av kostnad.15.
september.
VI. Miljøtiltak i skogTilskudd inntil 75.000 kroner (se mer detaljert informasjon hos Statsforvalteren)1.
oktober.
VII. SkogsbilveiAvkjøringslommer fra offentlig vei (har 1 prioritet). Tilskudd inntil 50% av kostnad.

Utbedring av flaskehalser (har 2 prioritet). Tilskudd inntil 40% av kostnad.

Nybygging og ombygging av veiklasse 3 og 4 (har 3 prioritet). Tilskudd inntil 40% av kostnad.

Bruk av profesjonell veiplanlegger gir ekstra tilskudd på inntil 6%.
Løpende

Mer informasjon om tilskudd i skogbruket:

Landbruksdirektoratet om tilskuddsordninger i skogbruket

Landbruksdirektoratet om skogbruk

Statsforvalteren i Oslo og Viken – Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2021-2025

Tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket i Follo 2021-2024 

Skjema og regelverk:

Altinn – skogfond på nett

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Landbruksdirektoratet om tilskuddsordningen “Tettere planting som klimatiltak”.