Skogfond

Formålet med skogfondsordningen er å stimulere til investering i bærekraftig skogbruk.

Lenker:
Lovdata – Forskrift om skogfond o.a.
Landbruksdirektoratet – Hva kan dekkes og ikke dekkes av skogfond.

Innbetaling og bruk

Ved salg av tømmer skal det settes av 4-40% av tømmerets bruttoverdi til skogfond. Skogfond kan med 85% skattefordel brukes til en del tiltak jfr. Forskrift om skogfond o.a. § 11.. For de fleste går det meste til planting og ungskogpleie. Tiltak og kostnad skal være skogbruksfaglig, økonomisk og økologisk forsvarlig.

Utbetaling av skogfond

Skogeier får utbetalt skogfond ved å fremme krav i “Skogfond på nett” eller på annen måte sende datert og undertegnet krav til landbrukskontoret. Kostnadsdokumentasjon, stedsangivelse og arealanslag/mengdeangivelse må gis. Presiser hvem utbetalingen skal til og om mva. skal utbetales. Ved samtidig søknad om tilskudd til skogkulturtiltak må  “Skogfond på nett” via Altinn eller Landbruksdirektoratets pdf-skjema LDIR-909 – Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur brukes.

Eget arbeid

Skogeier som selv utfører tiltak kan ta ut godtgjørelse for arbeidet fra skogfondet. Forslag til prising av eget arbeid:

  • Nyplanting: kr. 3,00 pr. plante (plantekjøpet kommer i tillegg).
  • Suppleringsplanting: 3,50-4,50 pr. plante.
  • Ungskogpleie / motormanuelt arbeid: 200-400 kr/time, avhengig av effektivitet og kompetanse.
  • Manuelt arbeid (f.eks. kvisting): 150-350 kr/time.
  • Maskinarbeid (graver og traktorredskap – grøfting og veiarbeid): 400-700 kr/time i effektiv bruk, avhengig av verdi på og hensiktsmessighet av traktor/maskin/utstyr.

Stedsangivelse

Ved anmodning om utbetaling skal det gis en utvetydig stedsangivelse for de utførte tiltakene, for eksempel bestandsnummer fra skogbruksplan eller et kartvedlegg med markering av sted for tiltak.

Arealanslag / mengdeangivelse

Ved krav om utbetaling av skogfond for de fleste tiltak skal areal oppgis. Grøfterensk og veiarbeider angis i lengde (meter). Areal for hele bestand finnes i skogbruksplanen. Areal og lengde kan enkelt måles i mange kartportaler (blant andre NIBIOs Gårdskart og Kilden). Det er ofte hensiktsmessig å måle arealer og lengder med flyfoto som bakgrunn.

Merverdiavgift

Mva kan dekkes med skogfond, men gir ikke skattefordel for næringsutøvere. Landbruksdirektoratet avklarte i mars 2020 at “kapitalbeskattete skogeiere” skal få skattefordel også på mva som utbetales fra skogfond. Mva skal i alle tilfeller føres for seg i skogfondsregnskapet.

Dersom merverdiavgift ønskes utbetalt fra skogfondet, må det nevnes spesielt.

Tynning

Underskudd ved tynning kan dekkes med skogfond og gir skattefordel. Ved krav om utbetaling av skogfond for underskudd ved tynning skal det følge et oppsett over utgifter og inntekter. Kostnader til forhåndsrydding før tynning kan også dekkes med skogfond. Kostnader til forhåndsrydding før sluttavvirkning kan ikke dekkes med skogfond.

Landbruksvei

Kostnader knyttet til nybygging, ombygging og standardheving av skogsveier kan etter forhåndsgodkjenning dekkes av skogfond. Det samme gjelder kostnader over 4 kr/m til vedlikehold av skogsbilveier. Skogeier får utbetalt skogfond ved å fremme krav i “Skogfond på nett” eller benytte skjema Utbetaling fra skogfond til diverse formål (LDIR-907).

Vedlikehold av traktorveier kan ikke dekkes med skogfond. Skogfond kan, uten forhåndsgodkjenning, brukes til å dekke årlig vedlikehold av skogsbilveier inntil 4 kr/m. Bruk gjerne skjemaet Melding om vedlikehold av skogsbilvei for å søke godkjenning av vedlikeholdskostnader > 4 kr/m skogsbilvei.

Kostnader til tiltak på gårdsveier og andre veier som brukes til andre formål i tillegg til skogbruk, oftest jordbruk og bolig, kan dekkes med skogfond utfra den forholdsmessige økonomiske nytten skogbruket har i veien.

Kostnaden som dekkes av skogfond må være forsvarlig sett i forhold til nytten tiltakene gir for skogbruket.

Les mer om landbruksvei her.

Skogfond kan ikke brukes til:

  • Kjøp av maskiner, redskap og utstyr, f.eks. motorsag, motorryddesag, verneutstyr
  • Utgifter ifbm terreng- og veiskader etter hogst
  • Vedlikehold av traktorveier
  • Forhåndsrydding før sluttavvirkning

Se også Landbruksdirektoratets “Hva kan dekkes og ikke dekkes av skogfond“.

Frist

Krav om utbetaling fra skogfond skal sendes landbrukskontoret senest innen kalenderåret etter at investeringen ble gjort.

Frist for innmelding av krav for registrering i skogfondsregnskapet og utbetaling inneværende år er 10. desember.

Skogfond på nett

Skogeier melde inn tiltak, søke tilskudd, og se saldo og detaljer for egen skogfondskonto tilbake til 1991 (avvirkning, tiltak, kr., m3, areal, mm) i Skogfond på nett (via Altinn)

Renter

Skogeier får ikke renter av innestående skogfond. Rentene av skogfond i Follo ble i 2019, og mange år tidligere, delt med 33% til kommunene, 30% til Viken Skog, 20% til Landbrukdirektoratet og 17% til Fylkesmannen. For 2020 har Fylkesmannen bestemt at de skal ha 20%. Rentemidlene i Follo administreres av landbrukskontoret. Budsjettforslag lages i samråd med skogeierlaget, og budsjett fastsettes av Fylkesmannen.

Lenker

Lovdata – Forskrift om skogfond o.a.

Landbruksdirektoratet – Hva kan dekkes og ikke dekkes av skogfond

Skogfond på nett (via Altinn)

Last ned pdf-skjemaer fra Landbruksdirektoratet:

Skogkurs’ skogfondskalkulator

Skogkurs’ brosjyre om skogfond (4 sider)

Se også vår informasjon om: