Skogbruk i Oslomarka

Det er særlige regler for skogbruk i “Oslomarka” for “å sikre eit berekraftig skogbruk som bidreg til å ta vare på og utvikle kvalitetar i området knytte til friluftsliv, naturmiljø, landskap og kulturminne.

Drøyt halve skogarealet i Nordre Follo kommune (østre del) omfattes av forskriften. Kommunens myndighet etter forskriften er delegert til landbrukssjefen.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) fastsatte 10.09.2021 ny Forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggjande kommunar gjeldende fra 01.01.2022. I henhold til § 2 er forskriftens geografiske virkeområde det samme som markalovens. Reglene er for det meste de samme som tidligere. “Meldeplikt for foryngelseshogst” er endret til “søknadsplikt for hogst“. I LMDs oversendelsesbrev datert 10.09.2021 står det: “Departementet legg til grunn at søknadsplikta omfattar både opne og lukka foryngingshogstar.” Statsforvalterens fagansvarlig har muntlig meddelt at tynningshogst ikke er søknadspliktig.

Søknad om godkjenning av planlagt hogst skal fra og med 2022 sendes kommunen på elektronisk skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Landbruksdirektoratet arbeider med teknisk løsning for at skogbruksledere/skogkonsulenter skal kunne fylle ut elektronisk søknad for skogeier.

Skjema og regelverk fra 01.01.2022:

Forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggjande kommunar (gjeldande frå 01.01.2022).

NIBIOs kartportal Kilden med markagrensa.

Landbruksdirektoratet: Brukerveiledning for søknad om hogst i marka