Skogbruk i Oslomarka

Det er særlige regler for skogbruk i “Oslomarka” for “å sikre eit berekraftig skogbruk som bidreg til å ta vare på og utvikle kvalitetar i området knytte til friluftsliv, naturmiljø, landskap og kulturminne.

Ca halve skogarealet i Nordre Follo kommune (østre del) omfattes av forskriften. Kommunens myndighet etter forskriften er delegert til landbrukssjefen.

I henhold til forskrift om skogbruk i Oslomarka (gjeldende ut 2021) skal foryngelseshogst meldes til kommunen, og tilbakemelding skal foreligge før den gjennomføres. Melding om hogst i marka sendes landbrukskontoret på skjema LDIR-900.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) fastsatte 10.09.2021 ny Forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggjande kommunar gjeldende fra 01.01.2022. I henhold til § 2 er forskriftens geografiske virkeområde de samme som markalovens. Reglene er for det meste de samme som tidligere. “Meldeplikt for foryngelseshogst” er endret til “søknadsplikt for hogst“. I LMDs oversendelsesbrev datert 10.09.2021 står det: “Departementet legg til grunn at søknadsplikta omfattar både opne og lukka foryngingshogstar.

Søknad om godkjenning av planlagt hogst skal fra og med 2022 sendes kommunen på elektronisk skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Skjema og regelverk gjeldende ut 2021:

Last ned fra Landbruksdirektoratet pdf-skjema LDIR-900 – Melding om foryngelseshogst i Marka

Forskrift om skogbruk i marka (1993)

Markaforskriftens utfyllende retningslinjer (revidert 1994 opptrykk mars 1995)

Markagrense jfr skogbruksloven

Skjema og regelverk fra 01.01.2022:

Forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggjande kommunar (gjeldande frå 01.01.2022)

NIBIOs kartportal Kilden med markagrensa

Elektronisk skjema for melding av planlagt hogst i marka (link kommer).