MIS i Follo

På oppdrag for Viken Skogeierforening og landbrukskontoret utførte Stiftelsen Siste Sjanse (nå Biofokus) i perioden 2002-2005 miljøregistreringer i skog (MIS) på de fleste skogeiendommene i Follo. Viken gjennomførte i samarbeid med skogeierlagene og landbrukskontoret utvelgelsesprosess, der biologer fra Stiftelsen Siste Sjanse (nå: Biofokus) var leid inn. Registreringene og utvelgelsesprosessene var del av miljøsertifiseringen i skogbruket.

Under vises kart og lokalitetsbeskrivelser som ble laget fortløpende i de kommunevise registrerings- og utvelgelsesprosessene. Det har vist seg nyttig å ha tilgjengelig disse tilnærmet “originaldokumentene”. For noen eiendommer ble utvelgelsen gjort seinere, for noen eiendommer ble både registrering og utvelgelse gjort seinere, noen lokaliteter pga feil hogget, noen lokaliteter er etter ny vurdering frigitt og noen er kommet til. NIBIO skal i karttemaet “Nøkkelbiotop” holde orden på dette.

Kart og biotopoversikter etter MiS i Follo 2002-2006:

MIS-nøkkelbiotoper vises i NIBIOs kartportal Kilden (Skog – Skogbruksplan – Nøkkelbiotop (“Med MIS” i kommunene Nordre Follo, Ås, og Nesodden og “Uten MIS” i Vestby og Frogn), og leveres som WMS til en del andre kartportaler.

Sjekk kravpunkt 21 – Nøkkelbiotoper i PEFC Norsk Skogstandard.