Skogbruksplanlegging, miljøhensyn og sertifisering

Nøkkelbiotoper

Miljøregistrering i skog (MiS) har som mål å bedre kunnskapen om biologisk mangfold i skog, og dermed bidra til en bedre registrering, overvåking og forvaltning av miljøverdiene i skog. I dette arbeidet er det viktig å bevare nøkkelbiotoper hos den enkelte skogeier. En nøkkelbiotop er et område som er særlig viktig for bevaring av det biologiske mangfoldet, fordi det inneholder naturtyper eller plante- og dyrearter, signalarter som er sjeldne i landskapet. Nøkkelbiotopen kan være habitat for en eller flere arter hele livet eller den kan være kritisk kun i deler av livssyklusen.

Skogbruksplaner med miljøregistrering

Med 10-15 års mellomrom tilbys den enkelte skogeiendom en skogbruksplan med miljøregistreringer. For mange livsmiljøer i skog er det viktig med lang kontinuitet, slik at de fleste nøkkelbiotoper blir videreført i disse miljørevisjonene. Nøkkelbiotopene bevares så lenge kvalitetene i livsmiljøet er til stede. Når skogeier skal hogge skog må det foreligge en miljøregistrering på eiendommen før tømmerkjøperne kan avvirke og selge skogsvirket.

Det er åpent innsyn i miljøregistreringene og nøkkelbiotopene i skog på kartportalen KILDEN hos Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Forskning og utvikling

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) jobber med forskning og utvikling av miljøregistreringen i skog. Les mer om denne forskningen hos NIBIO: Miljøregistrering i skog – MiS

Miljøsertifisering i skog

Norsk PEFC Skogstandard er et system for å sikre bærekraftig skogbruk, sporbarhet, merking og kontrollrutiner som skogeierne og tømmerkjøperne må følge for å få solgt skogsvirke og treprodukter. I Norge er i praksis all skogen sertifisert, hovedsakelig gjennom PEFC-sertifiseringen – og noe gjennom FSC-sertifiseringen. Miljøsertifiseringen skal sikre at hensynet til miljø, natur, klima og folks rettigheter blir ivaretatt i skogbruket.

Les om kravpunktene i Norsk PEFC Skogstandard.

Nyttige lenker for mer informasjon

Skogbruksplan (Norges Skogeierforbund)

Miljøhensyn i skogbruket (Norges Skogeierforbund)

Miljøsertifisering (Norges Skogeierforbund)

Frivillig vern av skog (Norges Skogeierforbund)