Miljøregistrering og sertifisering

Nøkkelbiotoper

Miljøregistrering i skog (MiS) har som mål å bedre kunnskapen om biologisk mangfold i skog, og dermed bidra til en bedre registrering, overvåking og forvaltning av miljøverdiene i skog. I dette arbeidet er det viktig å bevare nøkkelbiotoper hos den enkelte skogeier. En nøkkelbiotop er et område som er særlig viktig for bevaring av det biologiske mangfoldet, fordi det inneholder naturtyper eller plante- og dyrearter, signalarter som er sjeldne i landskapet. Nøkkelbiotopen kan være habitat for en eller flere arter hele livet eller den kan være kritisk kun i deler av livssyklusen.

Skogbruksplaner med miljøregistrering

Med 10-15 års mellomrom tilbys den enkelte skogeiendom en skogbruksplan med miljøkartlegging. For mange livsmiljøer i skog er det viktig med lang kontinuitet, slik at de fleste nøkkelbiotoper blir videreført i disse miljørevisjonene. Nøkkelbiotopene bevares så lenge kvalitetene i livsmiljøet er til stede. Når skogeier skal hogge skog må det foreligge en miljøregistrering på eiendommen før tømmerkjøperne kan avvirke og selge skogsvirket.

Forskning og utvikling

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) jobber med forskning og utvikling av miljøregistreringen i skog. Les mer om denne forskningen hos NIBIO: Miljøregistrering i skog – MiS

Registrering og innsyn i miljøverdiene

MIS-nøkkelbiotoper vises i NIBIOs kartportal Kilden

Miljøsertifisering i skog

PEFC Norges sertifiseringssystem er et miljøsertifiseringssystem med regler for organisering, skogstandard med krav til bærekraftig skogbruk, sporbarhet, merking og kontrollrutiner. I Norge er i praksis all skogen miljøsertifisert, hovedsakelig gjennom PEFC-sertifiseringen – og noe gjennom FSC-sertifiseringen. Sertifiseringen skal sikre at viktige hensyn til miljø, natur, klima og folks rettigheter blir ivaretatt i skogbruket.

Les om kravpunktene i Norsk PEFC Skogstandard.

Nyttige lenker for mer informasjon

Skogbruksplan (Norges Skogeierforbund)

Miljøhensyn i skogbruket (Norges Skogeierforbund)

Miljøsertifisering (Norges Skogeierforbund)

Frivillig vern av skog (Norges Skogeierforbund)