Frivillig vern av skog

Frivillig skogvern er en ordning der skogeier selv tilbyr skogareal til vern. Dersom vernemyndigheten ønsker slik vern, og kommer til enighet med skogeieren om vilkårene, får skogeieren erstatning.

I Follo er det sannsynligvis spesielt skogtypene Lavereliggende høyproduktiv skog, Rik edelløvskog og Boreonemoral blandingsskog som er interessante for vernemyndigheten. 

Sammenhengende areal bør sannsynligvis være minst 100 dekar dominert av gammel skog på høy bonitet for at det skal være interessant for vernemyndigheten.

Skogeier styrer prosessen med frivillig vern på eiendommen sin, normalt med bistand fra en av skogeierorganisasjonene. Dersom skogeier underveis ikke føler seg komfortabel med utfallet, kan han/hun når som helst trekke seg. Landbrukskontoret kan være behjelpelige med å opprette kontakt.

Se informasjon om ordningen på nettstedet frivilligvern.no. Nettstedet er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Norges skogeierforbund og Norskog.

Link: Frivillig vern av skog