Frivillig vern av skog

Frivillig skogvern er en ordning der skogeier selv tilbyr skogareal til vern. Dersom vernemyndigheten ønsker slikt vern, og kommer til enighet med skogeieren om vilkårene, får skogeieren erstatning.

For at et område skal være interessant for frivillig vern, bør det normalt være på minst 100 dekar og dominert av gammel skog med høy bonitet. Eksempler på spesielt verdifulle skogtyper i Follo er ‘Lavereliggende høyproduktiv skog’, ‘Rik edelløvskog’ og ‘Boreonemoral blandingsskog’. 

Det er skogeier som styrer prosessen med frivillig vern på sin eiendom, og som oftest med bistand fra en skogeierorganisasjon. Det er mulig å trekke seg underveis i prosessen. 

Les mer på nettsiden om frivillig vern som er utarbeidet i samarbeid mellom Miljødirektoratet, Norges skogeierforbund og Norskog.

Link: Frivillig vern av skog