Foryngelse og etablering av skog

Foryngelse av skogen

Skogeier skal jfr skogbruksloven sørge for tilfredsstillende foryngelse etter hogst. Det vil ofte bety å plante ny skog i granskog eller sette igjen frøtrær i furuskog. På hogstfelt med gode boniteter, som det er mye av i Follo, bør det som regel plantes raskt etter hogst, gjerne første sommeren, for at konkurrerende vegetasjon ikke skal få unødig forsprang.

Kvalitet og verdien på skogen

Skal foryngelsen bli brukbare produkter om 60-100 år må den følges opp, særlig med ungskogpleie. Også her er det ekstra viktig på de beste bonitetene å handle til rett tid. Konkurrerende vegetasjon kan, om man drøyer for lenge, gjøre betydelig skade på ønsket treslag, og blir ofte tidkrevende og tungt (=dyrt) å stagge.

Hjelp til jobben

Planlegger du hogst, planting, ungskogpleie eller andre tiltak i skogen er skogeierorganisasjonene de rette å kontakte for råd og veiledning, og får å kjøpe tjenester. De fleste aktive skogeiere er medlem i en skogeierorganisasjon. 

I follo kommunene er det skogeierorganisasjonene og tømmerkjøperne Viken Skog, SB Skog, Glommen-Mjøsen Skog og Nortømmer som organiserer det meste av hogstene og skogkulturarbeider som skogeierne ikke gjør selv. 


Lenker

Skogkurs’ 11 resymè-brosjyrer (blant annet om Planting, Ungskogpleie, Tynning og Skogfond)

Svenske skogsskötselserien – 20 hefter (blant annet om Plantering (59 sider), Röjning (75 sider), Gallring (93 sider), Stamkvistning (52 sider), Skötsel av björk, al och asp (131 sider), Naturhänsyn (67 sider) og Slutavverkning (60 sider))

Regelverk

Skogbruksloven

Forskrift om berekraftig skogbruk

Norsk PEFC Skogstandard

Les også på våre nettsider om:

Foryngelseskontroll

Skogfond

MIS i Follo

Skogbruk i “Oslo-marka”

Frivillig skogvern