Skogbehandling

Skogeier skal jfr skogbruksloven sørge for tilfredsstillende foryngelse etter hogst. Det vil ofte bety å plante ny skog. På hogstfelt med gode boniteter, som det er mye av i Follo, bør det som regel plantes raskt etter hogst, gjerne første sommeren, for at konkurrerende vegetasjon ikke skal få unødig forsprang.

Skal foryngelsen bli brukbare produkter om 60-100 år må den følges opp, særlig med ungskogpleie. Også her er det ekstra viktig på de beste bonitetene å handle til rett tid. Konkurrerende vegetasjon kan, om man drøyer for lenge, gjøre betydelig skade på ønsket treslag, og blir ofte tidkrevende og tungt (=dyrt) å stagge.

Skogeier bør kunne regne med hjelp fra tømmerkjøperen til å skaffe planter, plantearbeid og annet skogkulturarbeid.

Viken Skog, SB Skog, Glommen Skog og Nortømmer står for nesten all hogst og tømmeromsetning i Follo, og for det meste av skogkulturarbeider som skogeierne ikke gjør selv.

Organisasjon Kontaktpersoner
Viken Skog Gjermund Nordhagen, tlf 406 49 696
SB Skog Morten Ødemark, tlf 906 41 938
Glommen Mjøsen Skog Espen Carlsen, tlf 904 79 188 eller Ingrid Sandtorp Thorvaldsen, tlf 917 77 987
Nortømmer Bjørn Frøland, tlf 482 12 899

Lenker

Skogkurs’ 11 resymè-brosjyrer (blant annet om Planting, Ungskogpleie, Tynning og Skogfond)

Svenske skogsskötselserien – 20 hefter (blant annet om Plantering (59 sider), Röjning (75 sider), Gallring (93 sider), Stamkvistning (52 sider), Skötsel av björk, al och asp (131 sider), Naturhänsyn (67 sider) og Slutavverkning (60 sider))

Regelverk

Skogbruksloven

Forskrift om berekraftig skogbruk

Norsk PEFC Skogstandard

Les også på våre nettsider om:

Foryngelseskontroll

Skogfond

MIS i Follo

Skogbruk i “Oslo-marka”

Frivillig skogvern