Søknad om bygging av landbruksvei

Nybygging og ombygging av landbruksveier er søknadspliktig etter landbruksveiforskriften og behandles av landbrukskontoret.

Landbruksveiforskriften (Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål) regulerer bygging og ombygging av veier med hovedformål landbruk (skogbruk, jordbruk, landbruksbygg ol.). Veibygging til andre formål (hytte, hus, annen næring, friluftsliv) behandles etter plan- og bygningsloven.

Oppgradering/utbedring av landbruksvei til bedre veiklasse iht. “Normaler for landbruksveier”, for eksempel fra enkel traktorvei (slep) til traktorvei, eller fra traktorvei til bilveg, er søknadspliktig. Større oppgradering av eksisterende eldre bilvei er ofte også søknadspliktig.

Hvordan søke om landbruksvei?

Søknadsskjema for bygging av landbruksvei (under) fylles ut og sendes til Follo landbrukskontor sammen med kart med inntegnet tiltak og eventuelt dekningsområde.

Normalt kreves det nabovarsel før bygging av landbruksvei. Det finnes digitale løsninger som grunneiere kan bruke til utsendelse av nabovarsel. Mer informasjon om nabovarsel finnes inne på nettsiden til kommunen hvor veien skal bygges.

Krav til byggeplan

Krav til innhold og detaljeringsgrad vil variere noe med tiltakets størrelse, beliggenhet og vanskelighetsgrad. Retningslinjer for søknad og behandling av landbruksveier i Follo er utarbeidet for å klargjøre søknadsprosess og behandling av landbruksveisøknader i Follo.

Byggeplan for søknad om bygging/ oppgradering av traktorvei (veiklasse 7 og 8) og skogsbilvei/gårdsvei (veiklasse 2-6) må inneholde:

  • Senterlinje godt dokumentert på kart og eventuelle alternative trasèer og snuplasser. Veibredde og utvidelser bør tegnes inn eller beskrives ved siden av.
  • Veiens utforming. Beskriv (tegning/tekst) hvordan veien skal etableres (mengde bære/slitelag) i forhold til eksisterende vei/terreng. Her vil eventuelle fyllingshøyder være naturlig å beskrive. Det skal også leveres en masseberegning for veianlegget. Her er det viktig å gjøre rede for type masser og opprinnelsen til masser som skal brukes i veianlegget.
  • Stikkrenneplan skal angi plassering av stikkrenner, dimensjon og skråstilling på kart. Grøfter, kummer ol. bør også inngå.
  • Kostnadsoverslag

For nybygging av skogsbilvei og gårdsvei er det normalt krav om at byggeplan utarbeides av veiplanlegger eller annen med tilsvarende kompetanse. Normalt vil det kreves tekniske tegninger av veianlegg i bilveiklasse.

Skogfond kan brukes

Kostnader knyttet til nybygging, ombygging og standardheving av skogsveier kan etter forhåndsgodkjenning dekkes av skogfond. Det samme gjelder kostnader over 4 kr/m til vedlikehold av skogsbilveier. Vedlikehold av traktorveier er det ikke anledning til å dekke med skogfond. Skogfond kan, uten forhåndsgodkjenning, brukes til å dekke årlig vedlikehold av skogsbilveier inntil 4 kr/m.

Skjema for forhåndsgodkjenning av mer enn 4 kr/m finner du her – Melding om vedlikehold.

Les mer om Bruk av skogfond

Tilskudd til skogsbilveier

Tilskudd til nybygging og ombygging av skogsbilveier søkes på skjema “Søknad om tilskudd til vegbygging” (under) og sendes landbrukskontoret. Det gis ikke tilskudd til traktorveier.

Søknadsfrist er 30. april. Søknader levert etter dette kan behandles fortløpende om det er tilgjengelige midler. 

Les mer om Tilskuddordningene

Utbetaling av tilskudd

Etter vedtak om tilskudd og fullført tiltak eller ønske om delutbetaling må det sendes inn et regnskapssammendrag for å få utbetalt tilskudd. Skjema LDIR-904 skal benyttes og sendes landbrukskontoret (follo.landbrukskontor@as.kommune.no).

Nyttige lenker: