Skogbruk

Skogarealene i Follo har ofte høy produksjon og enkle driftsforhold. For mange av Follos ca. 130.000 innbyggere er skogområdene viktige til rekreasjon og trim. Skogen i dag er resultat av lang tids relativt intensiv skogbehandling.

Langsiktighet i skogbruket er avgjørende for skogens framtidige økonomiske og miljømessige verdi, og ikke minst for opptak og binding av klimagasser.

Fra skogstrærne får vi også viktige produkter som trelast, oppvarming, papp og papir, og mange andre produkter vi bruker til daglig.

Les mer om:

Siste nytt om skogbruk på våre nettsider

Skogtilskudd

Skogfond

Skogbehandling

Skogbruk i Oslomarka

Landbruksvei

Regelverk:

Skogbruksloven

Forskrift om berekraftig skogbruk

Landbruks- og matdepartementets temaside om skogbruk

Landbruksdirektoratet