Kommunesamarbeid

Kommunene Vestby, Nordre Follo, Ås, Frogn, og Nesodden samarbeider om felles landbruksforvaltning. Samarbeidet er et vertskommunesamarbeid etter kommuneloven med Ås som vertskommune for felles landbrukskontor.

Kommunestyrene har delegert vedtaksmyndighet i kurante saker og saker uten prinsipiell betydning til rådmannen. I landbrukssaker er denne myndigheten delegert videre til rådmannen i Ås som har administrativt ansvar for Follo landbrukskontor. Landbrukssjefen har delegert myndighet fra rådmannen i Ås.

Koordinerende utvalg for Follo landbrukskontor

Koordinerende utvalg er et administrativt styre for kontoret, som behandler årsmelding, regnskap, budsjett, tertialrapporter og andre saker som angår driften og samarbeidet. Rådmannen i de samarbeidende kommunene deltar med en representant hver i et koordinerende utvalg for landbrukskontoret.