Arbeidsoppgaver

Landbrukskontoret ledes av Landbrukssjefen som rapporterer til rådmannen i Ås. Landbrukssjefen har delegert myndighet fra rådmannen i Ås. Kontoret er å betrakte som en del av samarbeidskommunenes faglige administrasjon.

Oppgaver:

 • Forvaltning av lover, forskrifter og tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk
 • Deltakelse i kommuneplanarbeid og i andre kommunale planer
 • Generell fagetat for landbruks- og naturforvaltning
 • Bidra til og være pådriver for landbruksbasert næringsutvikling
 • Deltakelse i prosjekter

Landbruksforvaltningen i kommunen er førstelinje for den regionale og statlige landbrukspolitikken. Det er mange arbeidsområder. Listen under er ikke uttømmende og angir ikke prioritering. Behandling av lovsaker og søknader fra brukere i henhold til virkemidlene i landbrukspolitikken skal uansett prioriteres.

Forvaltning av landbruksvirkemidler

 • Produksjonstilskudd og velferdsordninger
 • Miljøtilskudd til landbruket
 • Skogfondsordning og skogtilskudd
 • Lover og forskrifter
 • Kontrolloppgaver

Eiendomsspørsmål

 • Forvaltning av jord- og konsesjonslovgivning
 • Landbruksveier
 • Administrasjon av kart og eiendomsregister.

Arealforvaltning

 • Jordvernspørsmål
 • Medvirkning i kommuneplanarbeid, områdereguleringer etc
 • Uttalelser til dispensasjonssaker og byggesaker i LNF-områder og områder regulert til landbruk

Miljøforvaltning knyttet til landbruket

 • Miljøtiltak i landbruket
 • Regionalt miljøprogram
 • Vannforvaltning
 • Klima og energi
 • Naturmangfold
 • Bærekraftig skogbruk
 • Tilgjengelighet til kulturlandskap, kulturminner og friluftsliv
 • Viltforvaltning i Ås

Næringsutvikling

 • Pådriver for næringsutvikling i landbruket
 • Førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge
 • Bistand ved bruksutbygging
 • Samarbeid med etablerertjenesten