Om Follo landbrukskontor

Kommunene Vestby, Nordre Follo, Ås, Frogn og Nesodden inngikk i 2014 ny avtale om felles landbrukskontor. Samarbeidet er organisert som et administrativt kommunesamarbeid etter kommuneloven med Ås som vertskommune.

Landbrukskontoret forvalter  lover, forskrifter og virkemidler i landbrukspolitikken som gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunene. Kontoret deltar med faglige innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale vannmiljøplaner, m.m.

Målet for kontoret er å være et effektivt og faglig kompetent landbrukskontor for avtalepartnerne. Landbrukskontoret er et lokalt kompetansesenter for landbruket i samarbeidskommunene.

Det faglige målet for kontoret er at det skal fremme en bærekraftig forvaltning av jord- og skogressursene med sikte på matproduksjon og annen verdiskapning, sikring av produksjonsgrunnlaget, det biologiske mangfoldet, hensynet til kulturlandskapet, friluftslivet og kulturverdiene. Les mer om våre arbeidsoppgaver her.

Kontakt oss:

Besøksadresse: Skoleveien 3, 1430 Ås
Postadresse: Postboks 183, 1431 Ås
Telefon: 6496 2087
E-post: follo.landbrukskontor@as.kommune.no
Åpent: Mandag-fredag kl 09.00-14.30
Org.nr.: 976 634 284

Ansatte