Om Follo landbrukskontor

Kommunene Vestby, Nordre Follo, Ås, Frogn og Nesodden inngikk i 2014 ny avtale om felles landbrukskontor. Samarbeidet er organisert som et administrativt kommunesamarbeid etter kommuneloven med Ås som vertskommune.

Landbrukskontoret forvalter  lover, forskrifter og virkemidler i landbrukspolitikken som gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunene. Kontoret deltar med faglige innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale vannmiljøplaner, m.m.

Målet for kontoret er å være et effektivt og faglig kompetent landbrukskontor for avtalepartnerne. Landbrukskontoret er et kompetansesenter innen landbruk for samarbeidskommunene.

Det faglige målet for kontoret er at det skal fremme en bærekraftig forvaltning av jord- og skogressursene med sikte på matproduksjon og annen verdiskapning, sikring av produksjonsgrunnlaget, det biologiske mangfoldet, hensynet til kulturlandskapet, friluftslivet og kulturverdiene. Les mer om våre arbeidsoppgaver her.

Kontakt oss:

Besøksadresse: Skoleveien 5, 1430 Ås
Postadresse: Postboks 195, 1430 Ås
Telefon: 6496 2087
E-post: follo.landbrukskontor@as.kommune.no
Åpent: Mandag-fredag kl 09.00-14.30

Ansatte