Store rovdyr i Follo

Meld fra om store rovdyr

Sporing på snø og innsamling av hår- og ekskrementer for DNA-analyser er de viktigste metodene i overvåkingen av de store rovdyrene i Skandinavia. Ved observasjon av ulv, gaupe eller spor ol. bør det meldes til SNO på telefon eller legges inn i Scandobs.

Rovviltkontakt for Follo og Østmarka
Neri Horntvedt Thorsen – telefon 994 44 509

Meld fra om store rovdyr – mer info fra Rovdata

Forvaltningsregion 4

Follo ligger i forvaltningsregion 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og er en del av forvaltningssonen for ynglende ulv (ulvesonen). Det er i forvaltningsplan for store rovdyr i region 4 satt bestandsmål for gaupe og ulv. Forvaltningen av store rovdyr ligger hos fylkesmannen.

Mer informasjon finnes her:

Fylkesmannens sider om Rovvilt

Rovviltnemda i Region 4

Nyheter om rovvilt på Rovdata