Hjorteviltforvaltning hos Follo landbrukskontor

Vi har ansvar for viltforvaltningen i kommunene Frogn og Ås (delegert myndighet). I disse kommunene har vi den administrative viltforvaltningen og fallviltmannskap (Viltvakt).

Kommunale mål for hjorteviltbestandene

Alle kommuner skal vedta mål for utviklingen av bestander av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på artene (§ 3 hjorteviltforskriften).

I Frogn kommune gjelder målsettinger vedtatt av Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker den 12. juni 2017. Det er et mål om utarbeidelse av nye for 2024.

Agenda Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 15-19 12.06.2017 kl. 16:30 (follolandbruk.no)

I Ås kommune vedtok Hovedutvalg for næring og miljø den 6. oktober 2020 Målsettinger for utvikling av hjorteviltbestandene i Ås kommune 2021-2025.

Malsettinger-for-utvikling-av-hjorteviltbestandene-i-As-kommune-2021-2025-Vedtatt-HNM-6.10.20.pdf (follolandbruk.no)

Elgforvaltning

Jakttid for elg er fra 25. september frem til 23. desember (lille julaften) jf. Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun. Det er likevel ulike tradisjoner for jaktstart og jakttid i Follo, jaktstart den 5. oktober er vanligst.

Follo elgregion

Follo Elgregion består av vald som dekker hele eller deler av Vestby, Nordre Follo, Ås , Frogn og Nesodden og er et samarbeid og en avtale inngått mellom grunneierne i området.

Follo elgregion sin hovedoppgave er å forvalte den felles elgstammen på en helhetlig måte. Samarbeidet bidrar også til økt kunnskap og bedre forvaltningsgrunnlag for jaktrettighetshavere (grunneiere) og jegere, samt en sterkere stemme i aktuelle arealsaker. Regionen skal fungere som et samlet kontaktledd fra kommune til vald og jaktlag.

Det er vedtatt en bestandsplan for perioden 2022 – 2025 den finner du her.

Styret består av følgende representanter:

  • Vestby storvald – Helge Randem og Øystein Mørk
  • Ski viltstellforening – Halvor Mørch og Leif Vegar Birkeland
  • Kråkstad grunneierlag –
  • Ås grunneierlag – Svend Kvarme og Kjell-Arve Kure
  • Frogn grunneierlag – Thor Frogner
  • Frogn Storvald – Johan Stokkeland
  • Nesodden grunneierlag – Eystein Ruud og Geir Busk

Rådyrforvaltning

Jakttid for rådyr er 25. september til og med 23. desember. Bukkejakta starter 10. august og varer ut jakttiden (23.12).

Det er 39 rådyrvald i Ås kommune og 46 i Frogn kommune (hjorteviltregisteret 14.02.2023). Av disse har 1 vald godkjent bestandsplan de øvrige får tildeling fra kommunen v/ Follo landbrukskontor. Det er et politisk mål å få større og færre rådyrvald.

Årlige tildelinger og statistikk

Informasjon om fellingstillatelser, bestands statistikk (tilbake til 2003) og fallvilt ligger på www.hjorteviltregisteret.no . Her finner man også tildelingen for høsten jakt etter at denne er tildelt i juni.

Elektronisk registrering av fellingsrapport

Fra og med jakta 2021 kan valdansvarlig levere fellingsrapporten elektronisk i Hjorteviltregisteret.

Forutsetninger for å levere elektronisk fellingsrapport er:

  • Du må ha valdansvarlig tilgang (profil) i Hjorteviltregisteret. For å få dette sender du mail til viltansvarlig i din kommune.

Frogn og Ås kommune – follo.landbrukskontor@as.kommune.no

  • Jeger(ne) må ha registret alle sette og skutte dyr i “Sett og skutt” appen eller på Hjorteviltregisteret.no
  • Valdansvarlig har kontrollert og godkjent alle registeringer – OBS på manglende dyr. For elg må jaktfeltet også være registrert som “ferdig” for sesongen i hjorteviltregistret.

Bruksanvisning finner du her: Elektronisk fellingsrapport for Valdansvarlig

Elektronisk-fellingsrapport-Valdansvarlig.pdf (follolandbruk.no)

Godkjenning eller endring av vald

Alle grunneiere som ønsker jakt på sin eiendom må få godkjent et vald eller tilsluttes et eksisterende vald. Godkjenning av nye vald eller endring (økning/reduksjon) av eksisterende vald skal meldes til kommunen på skjema (under) før 1.mai. Ved søknad etter 1. mai vil endringene ikke tre ikraft inneværende år.

Alle vald har en registrert valdansvarlig representant som kommunen forholder seg til og som får tildelt fellingstillatelse og eventuelt krav om fellingsavgift.

Endring av valdansvarlig eller opphør av vald må meldes kommunene skriftlig. Rådyrvald ha minst 300 daa jaktbart areal i Ås og Frogn. Vi oppfordrer fortsatt til sammenslåing av vald og til å innlemme jaktbart areal som i dag ikke inngår i noe vald, inn i allerede godkjente vald. Dette gir større frihet for jegeren og enklere forvaltning.

Søknad om godkjenning av vald / endring av vald