Hjorteviltforvaltning hos Follo landbrukskontor

Follo landbrukskontor har delegert myndighet etter viltloven for kommunene Frogn og Ås. Og har i disse kommune den administrative viltforvaltningen og fallviltmannskap (Viltvakt). Vi administrerer også elektronisk jegerprøveeksamen i disse kommunene.

Kommunale mål for hjorteviltbestandene

Alle kommuner skal vedta mål for utviklingen av bestander av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på artene.
I Frogn kommune gjelder målsettinger vedtatt av Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker den 12. juni 2017. Malsettinger-for-hjorteviltforvaltningen-i-Frogn-2017-2021

I Ås kommune vedtok Hovedutvalg for næring og miljø den 6. oktober 2020 Målsettinger for utvikling av hjorteviltbestandene i Ås kommune 2021-2025.