Bever

Forvaltning av bever reguleres av Forskrift om forvaltning av bever og denne har som formål:

å bidra til at forvaltningen av bever skjer i samsvar med forvaltningsmålet for arter i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 5. Forskriften skal legge til rette for en lokal og bærekraftig forvaltning med nærings- og rekreasjonsmessig nyttiggjøring av viltressursen. Forskriften skal samtidig bidra til å hindre unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.”

Kommunen skal vedta måsetting for utvikling av bever og nabokommuner med felles vassdrag bør koordinere sin forvaltning av bever. Det kan åpnes for jakt ved fastsetting av egen forskrift jf. § 3. 

Høring av forvaltningsmål for bever i Ås og Forskrift om åpning for jakt og fangst på bever.