Natur og vilt

Skogarealene og kulturlandskapet i Follo har stor betydning som rekreasjonskilde for befolkningen. Ca. 90% av arealet i Follo er landbrukseiendommer. 25 % er dyrket, 58 % er produktiv skog og 8 % er annen utmark.

Kommunene har en rekke oppgaver knyttet til forvaltningen av vilt og fisk. Landbrukskontoret ivaretar saksbehandlerfunksjonen på disse områdene for Ås kommune.

 

Lenker:

Miljødirektoratet

Miljødirektoratets kartportal Naturbase

Artsdatabanken

Artsdatabankens kartportal Artskart

Hjorteviltregisteret

Lovdata – Viltloven

Lovdata – Naturmangfoldloven