Kart

I arealforvaltning er gode kart viktig i både planlegging, gjennomføring og kontroll av arbeid. Vi har derfor samlet noen nyttige kartportaler under:

Gårdskart NIBIO – viser arealressurser og arealtall for en enkelt landbrukseiendom. Har bla tegne- og målefunksjon med arealberegning.

Kilden NIBIO – viser NIBIOs datasett og sentrale nasjonale datasett, sortert i 5 fagfelt (Arealinformasjon, Landskap, Jordsmonn, Reindrift og Skogportalen)

Kartportal for kommunene Vestby, Ås, Frogn og Nesodden

Kartportal for Nordre Follo kommune

Norgeskart Kartverket – oversiktskart hele landet med mange muligheter

Miljødirektoratets Naturbase

Artdatabankens Artskart

Riksantikvarens Kulturminnesøk