SMIL – Spesielle miljøtiltak i landbruket

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) kan gis til tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet og til tiltak som bidrar til å hindre eller redusere forurensning fra jordbruket.

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket setter rammene for tildeling av tilskudd. Prosjekter og tiltak skal prioriteres ut fra lokale målsetninger og strategier og i Follo gjelder disse: 

Retningslinjer for SMIL 2023

Tiltaksstrategier for SMIL og NMSK 2021-2024

I hovedtrekk vil tilskuddsmidlene fremover bli prioritert brukt til forurensningstiltak i vannområdet Morsa 2.

Hvem kan søke SMIL-tilskudd ?

Foretak som oppfyller vilkårfor å søke om produksjonstilskudd og som er registrert i enhetsregisteret kan søke SMIL-tilskudd. Også eiere av landbrukseiendommer hvor det drives tilskuddsberettiget produksjon kan søke. Grunneier må alltid gi tillatelse til gjennomføring av prosjekt eller tiltak, om eiendommen drives av andre.

Hvordan søker jeg?

Alle SMIL-søknader skal leveres elektronisk det gjør du ved å:

Søknadsfrist for garantert behandling innen årsskiftet er 1. oktober.

Instruksjonsfilm for søker til ny tjeneste finner du her.

Be om utbetaling

Du kan sende utbetalingsanmodningen digitalt via Altinn.  

Her er veiledning om hvordan du skal få registrert digital utbetalingsanmodning.

Du kan også bruke dette rapportskjemaet

Mer info om SMIL:

Landbruksdirektoratets infoside om SMIL

Vegetasjonspleie av kantsoner langs vassdrag i jordbruksområder

Informasjon om skjøtsel av kansone mellom jord og skog