Produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket (PT)

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for mange tilskuddsordninger for bønder med formål “å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk”.

Søkeveileder for søknadsomgangen 2023 finner du her

Søknadsskjema finner du her – Altinn via denne linken

Søknadsfrist del 2 er 15.oktober

Mer infomasjon finner du hos landbruksdirektoratet

Søkt tidlig. Sett av god tid.
Ring oss om du har problemer – 64 96 20 87

VIKTIGE DATOER 2023 del 1  del 2
Søknads åpning/ Telledato 01.mar 01.okt
Søknads frist 15.mar 15.okt
Frist for endring av opplysninger
i levert søknad
29.mar 29.okt
Frist for etterregistrering av
opplysninger*
  10. jan
2024
Utbetaling av PT 2023 Uke 7 2024

Spesielt i 2023

 • Kornarealer som høstes som grovfor eller beites kan søkes som korn i PT.
  • Økologisk grønngjødsling kan brukes til fôr eller beites, uten at det vil få betydning for tilskuddet for søknadsåret 2023, sml. jordbruksavtalen pkt. 7.8, tabell 7.16
   • Det det er gitt en generell dispensasjon fra kravet om at hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket til dyret skjer ved beiting, for søknadsåret 2023, jf. forskrift om produksjons- og avløsertilskudd § 3 tredje ledd bokstav c (gjelder beitetilskudd, ikke utmarksbeite). 

Mer info om dette finner du i rundskriv 2023/25

Kan jeg søke PT ?

For å kunne søke PT må man ha et foretak som oppfyller disse kravene:

 • være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen søknadsfristen (dvs. ha organisasjonsnummer)
 • drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer (Foretak som kun driver med birøkt er unntatt fra kravet om at produksjonen må drives på én eller flere landbrukseiendommer)
 • disponere de dyra og de arealene det søker tilskudd for
 • drive arealet det søker tilskudd for aktivt på det tidspunkt eller i den perioden som fremgår av jordbruksavtalen for å være berettiget tilskudd.

*Frist for etterregistrering
Det er enkelte opplysninger som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

 • Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober.
 • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober.
 • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober.
 • Rugeegg levert til rugeri etter 15. oktober.
 • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt etter 15. oktober.