Plantevernmidler

Plantevernmidler brukes til bekjempelse av skadegjørere som sopp, ugras og skadedyr. Gjeldene lovverk for plantevernmiddler er forskrift om plantevernmidler hjemlet i matloven.

Kjøp og yrkesmessig bruk av plantevernmidler forutsetter gyldig autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat). Autorisasjonsbeviset er gyldig 10 år om gangen.

Etter gjennomført eksamen eller fornyingskurs må du ta kontakt med landbrukskontoret eller Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA) for å få tilsendt autorisasjonsbevis. De vurderer om du oppfyller de formelle kravene til autorisasjon. Oppfyller du kravene får du tilsendt  autorisasjonsbeviset  i posten i løpet av 4 uker. Om landbrukskontoret eller FMLA ikke har kjennskap til om du oppfyller kravene må du ta kontakt og dokumentere behovet.

Informasjon om kurs:

Se Norsk landbruksrådgivings nettsider. 

Autorisasjonsordning for gnagermidler

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:

  • har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen
  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter. Les mer hos Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer her:

Informasjon om plantevernmidler – Mattilsynet