Nydyrking

Nydyrking er fulldyrking og overflatedyrking av udyrka jord. Gjenoppdyrking av jordbruksarealer som har ligget unytta i over 30 år,regnes som nydyrking. Før oppstart må det foreligge en plan som er godkjent av kommunen v/ Follo landbrukskontor.

Hvordan søker du?

Nydyrking er søknadspliktig, etter Forskrift om nydyrking, og skjema LDIR-0160 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking skal brukes. Søknaden skal inneholde en kartdel som viser det planlagte nydyrkingsarealet, eiendommen og området omkring. Kartdelen skal også vise adkomsten til nydyrkingsarealet.
Søknaden skal også følges av en plan for grøfting med grøftekart i målestokk gjerne 1:1000/1:2000 og opplysninger om planlagt drift av nydyrkingsarealet.
Søknaden skal også angi de økonomiske og driftsmessige fordeler som oppnås ved nydyrkingen.

Øvrige vilkår:
  • søknaden må være godkjent av landbrukskontoret før nydyrkingen starter
  • arbeidsfrist er 3  år og er ikke nydyrkingen iverksatt innen fristen faller godkjenningen bort
  • det kreves vanligvis konsekvensutredning (KU) for nydyrkningsarealer over 50 dekar

Kulturminner

Nydyrking som er mindre enn 15 dekar har ingen automatisk undersøkelsesplikt etter kulturminneloven. Ved større privat tiltak skal vanligvis tiltakshaver dekke kostnadene ved arkeologisk registrering av nydyrkningsområdet. Nydyrking større en 15 dekar over en periode på 5 år, defineres som et større privat tiltak

Mer informasjon om nydyrking finner du:

Vi er tilgjengelige for råd og veiledning.

Tips til signering av pdf.