Miljøkrav i Follo

Det er i deler av Follo fastsatt regionale miljøkrav. Dette er krav til redusert jordarbeiding på de mest erosjonsutsatte arealene. Formålet er å redusere avrenning av næringssalter til sårbare vassdrag.

Gjelder miljøkrav der jeg driver ?

Det er utarbeidet et kart over hvilke områder det er miljøkrav for:

Kart over regionale miljøkrav utarbeidet av Statsforvalteren velg punkt 5.

Hva er miljøkravene ?

Miljøkrav for PURA og Vansjø-Hobølvassdraget:

  • Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten
  • Flomutsatte arealer skal ikke høstpløyes
  • Buffersone mot vann og vassdrag – 6 m grasbredde/ 20m stubb
  • Forbud mot jordarbeiding i erosjonsklasse 3 og 4 om høsten. Lett høstharving tillates likevel til høstkorn på arealer som ikke er berørt av pkt. 1, 2 og 3

NIBIO har nye erosjonskartGårdskart

Utdrag av erosjonskart fra NIBIO

Dispensasjon

I særlige tilfeller kan du søke dispensasjon fra miljøkravet i erosjonsklasse 3 og 4.
Tilfeller der det i enkelte år kan være aktuelt med dispensasjoner er blant annet:
a) Akutt og uforutsett behov for nedpløying av husdyrgjødsel
b) I økologisk drift
c) Såkorndyrking av høstkorn
Søknad om dispensasjon skal være skriftlig og begrunnet og skal sendes til Follo landbrukskontor. Det er
Statsforvalteren som behandler dispensasjonssøknader.

Brudd på miljøkravene

Om du ikke følger miljøkravene, er det å betrakte som brudd på annet regelverk for jordbruket.
Brudd på regelverket kan medføre trekk i produksjonstilskudd eller regionalt miljøtilskudd.