Tilskudd til drenering av jordbruksjord (grøftetilskudd)

Drenering av jordbruksjord har mange positive effekter som øker avling, bedret jordstruktur og mindre sur jord, noe som også gir mindre klimagassutslipp. Mesteparten av jordbruksarealene i Follo er tidligere grøftet, men det begynner å bli lenge siden. Med et endret klima med flomregn og et mere ustabilt vær, så vil systematisk grøfting også kunne redusere avrenning av jordpartikler og næringsstoffer ut i vann og vassdrag.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord utgjør kr. 2000 pr. dekar for systematisk grøfting. Ved annen grøfting (usystematisk) er tilskuddssatsen kr. 30 pr. løpemeter grøft, begrenset oppad til kr. 2000 pr. dekar berørt areal.

Vilkår for tilskudd:

  • Det gis bare tilskudd til tidligere grøftet jord og planerte arealer.
  • søknaden må være godkjent før grøftingen starter
  • det gis tilskudd til foretak som skal grøft egen eller leid jord
  • det er tre års arbeidsfrist

Hvordan søker du ?

Søknader skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Alt inn. Digitalt søknadsskjema blir tilgjengelig 11.februar 2019. 
Søknader mottas fortløpende, med siste frist 10. oktober.

Søknad finner du her

Instruksjonsfilm for søker til ny tjeneste finner du her.

Blir det krysset av for JA for kulturminner så gjelder følgende: I enkelte saker kan det være nødvendig med en arkeologisk registrering før kulturminneforvaltningen kan uttale seg endelig. Om søknaden omfatter mindre enn 100 dekar, regnes tiltaket i denne sammenhengen som et mindre privat tiltak og staten dekker alle utgifter til arkeologiske undersøkelser.

Vi har laget et forslag til avtale mellom grunneier og leietaker: Avtale om grøfting av leid jord 2016

Vi er tilgjengelige for faglige råd og veiledning. 

Mer info om drenering finner du her:

Landbruksdirektoratets infoside om drenering

Årsrapport drenering 2018 ligger her