Tilskudd til drenering av jordbruksjord (grøftetilskudd)

Drenering av jordbruksjord har mange positive effekter som øker avling, bedret jordstruktur og mindre sur jord, noe som også gir mindre klimagassutslipp. Mesteparten av jordbruksarealene i Follo er tidligere grøftet, men det begynner å bli lenge siden. Med et endret klima med flomregn og et mere ustabilt vær, så vil systematisk grøfting også kunne redusere avrenning av jordpartikler og næringsstoffer ut i vann og vassdrag.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord utgjør kr. 2500 pr. dekar for systematisk grøfting. Ved annen grøfting (usystematisk) er tilskuddssatsen kr. 38 pr. løpemeter grøft, begrenset oppad til kr. 2500 pr. dekar berørt areal.

Vilkår for tilskudd:

  • Det gis bare tilskudd til tidligere grøftet jord og planerte arealer.
  • søknaden må være godkjent før grøftingen starter
  • det gis tilskudd til foretak som skal grøft egen eller leid jord
  • det er tre års arbeidsfrist

Hvordan søker du?

Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Alt inn. Søknader mottas fortløpende, med siste frist 1. oktober.

Søknad finner du her

Instruksjonsfilm for søker til ny tjeneste finner du her.

Blir det krysset av for JA for kulturminner så gjelder følgende: I enkelte saker kan det være nødvendig med en arkeologisk registrering før kulturminneforvaltningen kan uttale seg endelig. Om søknaden omfatter mindre enn 100 dekar, regnes tiltaket i denne sammenhengen som et mindre privat tiltak og staten dekker alle utgifter til arkeologiske undersøkelser.

Rapportere om arbeidet og utbetaling av tilskuddet

Du rapporterer om utført dreneringsarbeid og ber om å få utbetalt tilskuddet på elektronisk skjema i Altinn.

I utbetalingsanmodningen skal du blant annet registrere summen av medgåtte kostnader til materialer og arbeid. I tillegg må du dokumentere arbeidet som er gjort.

Du kan også benytte rapporteringsskjema:

Last ned malen på PC, fyll ut og lagre, og last opp dokumentet. Du skal laste opp grøftekart som er i samsvar med krav til slike kart i tilskuddsbrevet.

Andre vedlegg

  • faktura fra entreprenør eller andre aktører
  • kvitteringer for innkjøp av rør og annet materiell

Vi har laget et forslag til avtale mellom grunneier og leietaker: Avtale om grøfting av leid jord 2016

Vi er tilgjengelige for faglige råd og veiledning. 

Se også Landbruksdirektoratets infoside om drenering