Gjødslingsplanlegging

Gjødslingsplan er et viktig redskap for økonomisk og miljømessig tilpassing av drifta på gården. Alle foretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd, skal ha gjødslingsplan.

Med fokus på god gjødslingsplanlegging har du mulighet til å spare mye både økonomisk og miljømessig.

Hva skal gjødslingsplanen inneholde?

I forskrift om gjødslingsplanlegging stilles det krav til utforming av gjødslingsplanen. Den skal bygge på jordanalyser som ikke er eldre enn åtte år, og kart med målestokk som tydelig viser skifteinndelingen. Det er foretakets ansvar å sørge for at jordprøvene blir fornyet, og tegne inn skiftene på kart. Til arbeidet kan for eksempel Gårdskart fra NIBIO brukes.

Hvordan få laget gjødslingsplan

Dere som lager gjødslingsplan selv, kan finne god informasjon i NIBIOs gjødslingshåndbok. Skifteplan eller jordplan anbefales som verktøy til å utarbeide gjødslingsplan. Norsk landbruksrådgivning tilbyr utarbeidelse av gjødslingsplan.

Du kan få kart, låne jordbor, få prøveesker og rekvisisjonsskjema på landbrukskontoret. Men ring og avtal med oss på forhånd.

Vi tar også imot leveringsklare jordprøver i perioden oktober og november, som blir hentet av Eurofins.
Utenfor denne perioden må prøvene leveres direkte til Eurofins (tlf. 915 82 561), Møllebakken 40, 1538 Moss.

Søknad om flerårig gjødslingsplan

Dersom du driver en enkel drift, det vil si dyrking av bygg og havre og ikke bruker husdyrgjødsel, kan du søke landbrukskontoret om godkjenning av gjødslingsplan for inntil fem år.

Søke dispensasjon fra krav om gjødslingsplan

Kommunen kan etter søknad fra foretaket dispensere fra kravet om gjødslingsplan for foretak med jordbruksarealer som drives svært ekstensivt. Dette kan være aktuelt for foretak med varige grasarter. Gjødslinga skal være under 50 % av normgjødsling.
Før en eventuell dispensasjon kan gis, må kommunen gjøre en faglig vurdering av drift og bruk av gjødsel med grunnlag i en foreliggende gjødslingsplan.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.