Gjødslingsplanlegging

Gjødslingsplan er et viktig redskap for økonomisk og miljømessig tilpassing av drifta på gården. Alle foretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd, skal ha gjødslingsplan.

Hva skal gjødselplanen inneholde?

I forskrift om gjødslingsplanlegging stilles det krav til utforming av gjødslingsplanen. Den skal bygge på jordanalyser som ikke er eldre enn åtte år, og kart med målestokk som tydelig viser skifteinndelingen. Det er foretakets ansvar å sørge for at jordprøvene blir fornyet, og tegne inn skiftene på kart. Til arbeidet kan for eksempel Gårdskart fra NIBIO brukes.

Dere som lager gjødslingsplan selv, kan finne god informasjon i NIBIOs gjødslingshåndbok. Skifteplan eller jordplan anbefales som verktøy til å utarbeide gjødslingsplan.

Norsk landbruksrådgivning tilbyr utarbeidelse av gjødslingsplan.

Dispensasjon fra årlig gjødslingsplan

Dersom du driver en enkel drift, det vil si dyrking av bygg og havre og ikke bruker husdyrgjødsel, kan du søke landbrukskontoret om dispensasjon fra årlig gjødslingsplan og godkjenning av gjødslingsplan for inntil fem år.

Med fokus på gjødslingsplanlegging har du mulighet til å spare mye både økonomisk og miljømessig.
Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.

Du kan få kart, låne jordbor, få prøveesker og rekvisisjonsskjema på landbrukskontoret.

Vi tar også imot leveringsklare jordprøver i perioden oktober og november, som blir hentet av Eurofins.
Utenfor denne perioden må prøvene leveres direkte til Eurofins (tlf. 915 82 561), Møllebakken 40, 1538 Moss.