Avløpsslam

Slam er et restprodukt etter rensing av avløpsvann. Slam består av en stor andel organisk materiale, og er rik på næringsstoffer.
Dette gjør at slam er godt egnet som både gjødsel- og jordforbedringsprodukt. Organisk materiale i jord:

 • bidrar til å holde bedre på vann
 • bedrer jordstrukturen og aggregatstabiliteten
 • bedrer tilgangen på plantenæringsstoffer
 • øker det biologiske aktiviteten i jorda

Meldeplikt

Ønsker du å bruke avløpsslam, må du melde fra om mottak av avløpsslam til kommunen (Follo landbrukskontor). Nødvendige vedlegg er kart som viser både mellomlagerplass, ønsket spredeareal og drikkevannskilder. Her er skjema som kan brukes:

Øvrige vilkår:

 • Det skal kun brukes stabilisert (uten luktproblemer) og hygienisert (uten syk-domssmitte) slam som gjødsel og jordforberdingsmiddel
 • Det kan brukes inntil 2 tonn slamtørrstoff pr. dekar pr. 10 år
 • Tipplass eller mellomlager for slam, skal ikke plasseres på flomutsatte områder, nær vassdrag, brønn eller annen vannforsyning slik at det medfører fare for forurensing
 • Slam kan ikke brukes som gjødsel på eng eller i gartnerier
 • Slam kan ikke spres på arealer der det dyrkes grønnsaker, poteter bær/frukt
 • Slam skal nedmoldes straks og senest 18 timer etter spredning
 • Slam skal ikke spres på snødekket eller frossen mark og uansett ikke i perioden 1.november til 15.februar
 • Slam skal inngå i gjødselplanen i spredeåret

Follo landbrukskontor har administrativ ansvar for forvaltning av slam brukt som jordforbedringsprodukt og gjødsel i Follo. Dette skjer i medhold av forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, hvor slam brukt som gjødsel på jordbruksarealer er det vesentlige. Kommunenes helseforvaltning ved helseetaten og kommunelegen i den enkelte kommune i Follo er også ansvarlig i medhold av forskrift om miljørettet helsevern og lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) i forhold til smitte og lukt. Kommunen gir vanligvis svar på melding om mottak av slam innen 4 uker. Er ikke svar mottatt innen 4 uker og forutsetningene for meldingen er til stede, kan slam mottas. Kommunens svar sendes til både foretak og leverandør av slam.

Råd for bruk av slam:

 • Undersøk pH-verdien i jorda før du sprer kalket slam
 • Undersøk fosfornivået i jord
 • Ha en strategi for håndtering av luktproblematikk før du mottar slam
 • Informer naboene (nabovarsle) før mottak av slam

Vi er tilgjengelige for faglige råd og veiledning

Statistikk for bruk av slam i Follo 2016

Les mer i informativ brosjyre om bruk av avløpsslam i jordbruket fra Norsk Vann

De største formidlere av slam i vårt distrikt: