Avlingssvikt – erstatning for klimabetingede tap

Avlingssvikt grunnet klimatiske forhold kan det søkes erstatning for. Ordningen reguleres av forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon. Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot. Klimatiske forhold er bl.a. vinterskader og vanskelige vekst- og innhøstingsforhold som tørke, stor nedbør eller frost.

Avlingssvikt er i § 3 definert som svikt i avling på rot, mat- og forvekster i forhold til gjennomsnittsavling for vekstgruppen eller svikt i honningmengde i forhold til gjennomsnittsproduksjon i kg per kube. Det gis ikke erstatning for avlingssvikt som er forårsaket av sykdommer, skadedyr og ugras.

Erstatning gis for tapt avlingsmengde, ikke for tapt kvalitet. Det er kun ett unntak og det gjelder kvalitetsforringelse i frukt og bær ved haglskade, store nedbørsmengder eller frost.

Avling i skadeåret må være mindre enn 70 % av vekstgruppens gjennomsnittsavling eller normalavling for at erstatning kan utløses. Vekstgruppene er: Korn – Grovfor (normalavling) – Frukt – Bær – Potet – Grønnsaker.

Generell informasjon ligger på Landbruksdirektoratets hjemmesider

Melde skade

I følge forskriften for ordningen skal skade meldes til landbrukskontoret så snart skaden oppstår.

Hvordan søker du?

Her er link til søknadsskjema i Altinn

Søknadsfristen er 31. oktober.

Har du spørsmål eller trenger hjelp med søknad ta kontakt med oss på mail follo.landbrukskontor@as.kommune.no eller på telefon 64 96 20 87.

Erstatning for tap etter mangel på arbeidskraft 2021

Erstatning for avlingstap etter mangel på arbeidskraft til innhøsting gjelder kun for vekstgruppe frukt, bær, grønnsaker og potet. 

Produksjonstap som følge av mangel på arbeidskraft under etablering og stell av kulturen før den er høstemoden kommer ikke inn under ordningen.


Egne søknadsskjema for tap etter mangel på arbeidskraft

Det er laget egne søknadsskjema i ELF for tap etter mangel på arbeidskraft i henholdsvis frukt-, bær-, potet- og grønnsaksproduksjon. Søker velger aktuell søknadstype når han/hun skal opprette ny søknad om erstatning.

NB! Vær obs på at flere søkere i 2020 brukte feil søknadsskjema (et av skjemaene for klimabetinget avlingssvikt) når de skulle søke om erstatning for tap etter mangel på arbeidskraft. 


Dokumentasjonskrav

I erstatningssakene som gjelder tap etter mangel på arbeidskraft, må søker legge frem dokumentasjon på:

  • behovet for sesongarbeidskraft i innhøstingen
  • at mangel på arbeidskraft på grunn av koronarestriksjoner er årsaken til at avlingen står uhøstet
  • hva som er gjort for å skaffe arbeidskraft til innhøstingen
  • hva som er gjort for å høste så stor avling som mulig

Les mer om dokumentasjonkrav i rundskrivet

Kommunens ansvar for 

Merk at kommunene skal gjennomføre stedlig kontroll hos alle foretak som melder om tap på grunn av manglende arbeidskraft. Kommunen skal undersøke hvor mye av arealet som står uhøstet og vurdere hvor stor del av avlingstapet som skyldes mangel på arbeidskraft under innhøsting på grunn av koronapandemien.

Når det gjelder foretak som melder om avlingssvikt etter klimaskade skal kommunen, som tidligere, kontrolle minimum 10 % av de innmeldte skadene. Utplukket skal være risikobasert.
Les mer om kommunens kontrollansvar i pkt. 2.10 rundskrivet. 

rundskrivets pkt. 1.8, kan du lese mer om krav til meldejournal og hva kommunen skal vurdere og sjekke før søknadene attesteres og Statsforvalteren kan behandle dem.