Avlingssvikt – erstatning for klimabetingede tap

Avlingssvikt grunnet klimatiske forhold kan det søkes erstatning for. Ordningen reguleres av forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon. Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot. Klimatiske forhold er bl.a. vinterskader og vanskelige vekst- og innhøstingsforhold som tørke, stor nedbør eller frost.

Avlingssvikt er i § 3 definert som svikt i avling på rot, mat- og forvekster i forhold til gjennomsnittsavling for vekstgruppen eller svikt i honningmengde i forhold til gjennomsnittsproduksjon i kg per kube. Det gis ikke erstatning for avlingssvikt som er forårsaket av sykdommer, skadedyr og ugras.

Erstatning gis for tapt avlingsmengde, ikke for tapt kvalitet. Det er kun ett unntak og det gjelder kvalitetsforringelse i frukt og bær ved haglskade, store nedbørsmengder eller frost.

Avling i skadeåret må være mindre enn 70 % av vekstgruppens gjennomsnittsavling eller normalavling for at erstatning kan utløses. Vekstgruppene er: Korn – Grovfor (normalavling) – Frukt – Bær – Potet – Grønnsaker.

Avlingsskader på grunn av tørke 2018

Generell informasjon ligger på Landbruksdirektoratets hjemmesider under “Erstatning”. Denne ordningen vil gjelde dersom det oppstår større avlingsskader på grunn av tørken. Søknadsfristen er 31. oktober.

Melde skade

I følge forskriften for ordningen skal skade meldes til landbrukskontoret så snart skaden oppstår.

Hvordan søker du?

Her er link til Landbruksdirektoratets “Hvordan søker du” –  https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt/hvordan-soke

Hos landbruksdirektoratet trykk på  for å sendes til søknadsskjema i Altinn.

Søke om forskudd

Det er fra 6. august åpnet for å søke om forskuddsutbetaling av avlingskadeerstattningen. Det er anbefalt å søke forskudd om man har gjort store investeringer eller av annen grunn har dårlig likviditet.

Du kan søke om inntil 70 % forskudd ved å bruke det vanlige søknadsskjemaet for avlingsskadeerstatning. Ønsket forskuddsbetaling oppgir du i søknadens del 2 som %-del av foreløpig beregnet erstatning. Søknader uten ønske om forskuddsbetaling behandles som vanlige søknader og får sluttutbetaling etter 31. oktober.

Har du spørsmål eller trenger hjelp med søknad ta kontakt med oss på mail follo.landbrukskontor@as.kommune.no eller på telefon 64 96 20 87.