Avlingssvikt – erstatning for klimabetingede tap

Avlingssvikt grunnet klimatiske forhold kan det søkes erstatning for. Ordningen reguleres av forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon. Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot. Klimatiske forhold er bl.a. vinterskader og vanskelige vekst- og innhøstingsforhold som tørke, stor nedbør eller frost.

Avlingssvikt er i § 3 definert som svikt i avling på rot, mat- og forvekster i forhold til gjennomsnittsavling for vekstgruppen eller svikt i honningmengde i forhold til gjennomsnittsproduksjon i kg per kube. Det gis ikke erstatning for avlingssvikt som er forårsaket av sykdommer, skadedyr og ugras.

Erstatning gis for tapt avlingsmengde, ikke for tapt kvalitet. Det er kun ett unntak og det gjelder kvalitetsforringelse i frukt og bær ved haglskade, store nedbørsmengder eller frost.

Avling i skadeåret må være mindre enn 70 % av vekstgruppens gjennomsnittsavling eller normalavling for at erstatning kan utløses. Vekstgruppene er: Korn – Grovfor (normalavling) – Frukt – Bær – Potet – Grønnsaker.

Generell informasjon ligger på Landbruksdirektoratets hjemmesider

Melde skade

I følge forskriften for ordningen skal skade meldes til landbrukskontoret så snart skaden oppstår.

Hvordan søker du?

Her er link til søknadsskjema i Altinn

Søknadsfristen er 31. oktober.

Har du spørsmål eller trenger hjelp med søknad ta kontakt med oss på mail follo.landbrukskontor@as.kommune.no eller på telefon 64 96 20 87.