Strategier for jordvern i Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås

Follo har noe av Norges beste jordbruksarealer. 23 prosent av totalarealet i Follo er fulldyrka jord. Det meste av disse arealene brukes til å produsere korn, grønnsaker og bær. I andre deler av landet er det generelt begrensede muligheter for dette. I Follo er det i tillegg betydelige arealer med dyrkbar jord.

Samtidig er arealene i Follo-kommunene under sterkt press på grunn av sentral beliggenhet og befolkningsvekst. Kommunene er attraktive for etablering av nye boliger, infrastruktur, næringsvirksomhet og industri. Befolkningen, næringsaktører og nasjonale myndigheter har ulike interesser, behov, krav og forventninger til hvordan kommunene skal forvalte og bruke de begrensede arealressursene. Jordvern står ofte i konflikt med disse interessene, behovene og kravene. Dette gjør at jordvern i Follo er både viktig og krevende.

Kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås vedtok politisk høsten 2022 å samarbeide om strategier for å sikre et sterkt jordvern i kommunene. Dette er i tråd med nasjonale jordvernmål. Stortinget vedtok en revidert nasjonal jordvernstrategi i juni 2023.

Høring 

Kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås har utarbeidet et felles forslag til strategier for å sikre et sterkt jordvern.  Forslag til «Strategier for jordvern i Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås» datert 19.januar 2024 er politisk førstegangsbehandlet i alle kommunene, og det er vedtatt at det sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for høring er 31. mai – se mer om høringen her.

Forslag til Strategier for jordvern i Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås inneholder en visjon, fire mål og fem strategier. Forslaget er basert på de politiske vedtakene i kommunene høsten 2022, kommunenes utfordringer i arealforvaltningen, Kunnskapsgrunnlag for jordvernstrategi i Follo-kommunene, nasjonale føringer, og innspill fra det åpne møtet.

Faglig grunnlag

Grunnlaget for jordvernstrategien er rapporten «Kunnskapsgrunnlag for jordvernstrategi i Follo-kommunene», som er utarbeidet av NIBIO og NMBU i samarbeid med kommunene. Det er også publisert en nedkortet versjon av kunnskapsgrunnlaget: «Hvorfor jordvern? Sammendrag av rapport som omhandler kunnskapsgrunnlag for jordvernstrategi i Follo-kommunene». Til dette arbeidet fikk kommunene kr. 200 000 i støtte fra Landbruksdirektoratet.

Medvirkningsmøte

27. april 2023 arrangerte kommunene et åpent medvirkningsmøte for å få innspill til strategiarbeidet fra næringsliv, institusjoner, lag, foreninger og innbyggere i kommunene. 55 personer deltok på møtet. Det resulterte i mange innspill og forslag til arbeidet og til hvordan jordvernet kan styrkes, disse kan leses i denne samla rapporten.