Oslo og Østre Viken jordskifterett

Jordskifteretten er en særdomstol som arbeider med saker etter jordskifteloven.

Arbeidsoppgavene er omforming av eiendommer, tilrettelegging for samarbeid på tvers av eiendomsgrenser, klarlegging av rettsforhold til fast eiendom, fastlegging av eiendomsgrenser og ulike skjønn.

Oppgavene har gradvis endret seg fra å omfatte oppløsing av realsameier og landbrukseiendommer, til å kunne løse problem for alle som disponerer eiendom i Norge. Alle virkemidlene kan også brukes i byer og tettsteder.

Jordskifteretten er første instans og lagmannsretten er ankeinstans.

Alle kommune i Follo sogner til Oslo og Østre Viken jordskifterett.

Telefon: 21 55 31 20

Se deres hjemmeside for mer informasjon.