Håndtering av overskuddsmasser

Det har i mange år vært stor etterspørsel etter områder der det kan plasseres overskuddsmasser fra byggeaktivitet i Follo og Osloområdet for øvrig. Mange slike fyllinger er etablert i landbruksområder uten at dette er godkjent av kommunen.

Det kan være gunstig for landbruket å fylle opp enkelte områder dersom det gjelder rene, egna masser, og det kan i andre tilfeller være svært ugunstig. For å få orden på dette og sikre at slik oppfylling foregår på godkjente, egna arealer er det nå laget en veileder for saksbehandling ved søknader om mottak av overskuddsmasser i Follo. Veilederen kan brukes både av grunneiere som ønsker å ta i mot masser, entreprenører og av kommunale saksbehandlere. Veilederen klargjør krav til søknader, plan og saksbehandlingsprosedyrer ved slike saker.

Regional plan for masseforvaltning i Akershus

Flytting av jord, maskiner og utstyr mellom eiendommer ved ulike former for anleggsvirksomhet – informasjon fra Mattilsynet