Deling av landbrukseiendom

Hva er deling?

Ved deling av landbrukseiendom blir et areal av en eksisterende eiendom fradelt, opprettet som en egen eiendom og tildelt eget matrikkelnummer; dvs. gårdsnummer og bruksnummer. Det mest vanlige eksemplet er fradeling av tomter til boligformål. Landbrukseiendommer ligger vanligvis innenfor områder avsatt til LNF-områder (landbruk-, natur- og friluftsområder) i kommunenes arealplaner. Fradeling av arealer på landbrukseiendommer krever delingstillatelse både etter plan- og bygningsloven og jordloven.

Hvordan søker du?

Søker sender søknad om deling til den kommunen som landbrukseiendommen ligger i. Kommunen registrer søknaden og vil sende den over til Follo landbrukskontor for behandling etter jordloven. Kommunene i Follo benytter for søknader om deling dette skjema:

Søker må passe på å legge ved vedleggene som er listet opp i punkt 10 i skjemaet. Mer informasjon om saksgang og gebyr finnes hos hver enkelt kommune – under byggesak.

Hva sier jordloven

Formålet med jordloven er å sikre at arealressursene brukes på den måten som er best for samfunnet og for de som har yrket sitt i landbruket. Arealene skal også gis vern slik at produksjonsevne og utnyttelsesmuligheter sikres for framtidige generasjoner. Jordloven setter forbud mot omdisponering av dyrka og dyrkbar jord.

Jordlovas § 12 omhandler deling av landbrukseiendommer og det legges vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderingen inngår blant annet hensynet til vern av arealressursene, om delingen fører til en driftsmessig god løsning, og om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området.

Omdisponering

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord er i de fleste tilfeller knyttet til søknad om deling. I de tilfeller dette ikke gjelder, må det søkes om tillatelse til omdisponering etter jordlovens § 9. Søknaden sendes direkte til Follo landbrukskontor. Se egen side om omdisponering.

Ytterligere informasjon om deling finnes hos Landbruksdirektoratet

Aktuelt regelverk