Hjelp oss å samle inn informasjon om hjortebestanden

Har du sett hjort i Nordre Follo, Ås, Frogn eller Vestby?
Vi trenger din hjelp for å få bedre oversikt over hjortebestanden.

Ønsker mer kunnskap

Vi er kjent med at det har blitt gjort sporadiske observasjoner av hjort i Nordre Follo, Ås og Vestby. Hjorten er den nest største arten av hjortedyr i Norge. Vi forventer at arten etter hvert etablerer seg permanent i området vårt.

Ingen av de tre nevnte kommunene har foreløpig åpnet for jakt på hjort.

Naturmangfoldloven stiller krav til når kommunene har anledning til å åpne for jakt, og spesifiserer at høsting av en art bare kan tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd, jf. naturmangfoldloven § 16 tredje ledd.

Vi har per nå ikke et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å kunne åpne opp for hjortejakt i Nordre Follo kommune.

Registrer din observasjon

For å øke kunnskapsgrunnlaget og systematisere eventuelle observasjoner av hjort har vi utarbeidet et enkelt skjema som alle og enhver kan fylle ut når de observerer hjort i en av de tre kommunene.

Skjemaet består av inntil 10 spørsmål, og er estimert til å ta under 5 minutter å fylle ut. Du trenger ikke å registrere noen bruker eller logge inn noe sted for å fylle ut skjemaet. Vi har ikke behov for info om observasjoner av andre hjortedyr enn hjort.

Skjemaet finner du her, eller ved å skanne QR-koden under.

Vi oppfordrer deg til å også registrere eventuelle hjorteobservasjoner i Artsdatabankens offentlige kartløsning Artskart.

Kontaktpersoner

Opplever du problemer med skjemaet?

Ta kontakt med viltforvalter Hanna Utseth i Nordre Follo kommune.

For andre henvendelser ber vi om at du tar kontakt med den aktuelle kommunens viltforvalter eller postmottak:

Nordre Follo kommune:
Hanna Utseth, e-post hanna.utseth@nordrefollo.kommune.no

Ås og Frogn kommune:
Kristine Skaiaa Born, e-post kristine.born@as.kommune.no

Vestby kommune:
Ragnar Joakim Nese, e-post ragnar.joakim.nese@vestby.kommune.no