Gi dine innspill til «Strategier for jordvern i Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås»

Kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås har utarbeidet et felles forslag til strategier for å sikre et sterkt jordvern.  Forslag til «Strategier for jordvern i Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås» datert 19.januar 2024 er politisk førstegangsbehandlet i alle kommunene, og det er vedtatt at det sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Strategier for jordvern er relevant for og berører mange av kommunenes innbyggere, næringsaktører og interessegrupper, som har ulike roller i og interesser knyttet til jordvern. Forslaget sendes ut til aktuelle organisasjoner og instanser. Alle kan sende inn høringssvar også personer og organisasjoner/instanser/virksomheter som ikke står på høringslisten.

«Strategier for jordvern i Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås» skal andregangsbehandles politisk og fremmes for endelig vedtak i kommunene høsten 2024.

Kom med innspill

Send høringsuttalelsen til Follo landbrukskontor på follo.landbrukskontor@as.kommune.no.
Merk innspillet med «Jordvern 2024». Kan også sendes til Follo landbrukskontor, PB 195, 1430 Ås.

Frist for innspill er 31. mai 2024

Dokumenter:

Høringsutkast: Strategier for jordvern i Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås, datert 19.01.24:

Samlet oversikt over protokoller med kommunenes vedtak i førstegangsbehandlingen av saken:

Har du spørsmål, kontakt landbrukssjef Arne Ivar Sletnes på e-post Arne.ivar.sletnes@as.kommune.no