Kunnskapsgrunnlag for arbeid med jordvernstrategi i Follo-kommunene

Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås vil styrke jordvernet.  Politikerne i de fem nabokommunene vedtok høsten 2022 å samarbeide om en strategi for å bevare dyrka og dyrkbar jord i Follo. Strategien skal etter planen behandles i kommunene våren 2024.

Follo-kommunene har i nasjonal sammenheng store arealer som er svært godt egnet for produksjon av viktige matvarer som korn, grønnsaker og bær. Jordbruksarealene er også viktige av mange andre årsaker.

Kommunene har felles utfordringer og dilemmaer i arealforvaltningen. Arealene er under sterkt press på grunn av sentral beliggenhet og befolkningsvekst, og er attraktive for etablering av nye boliger, infrastruktur, næringsvirksomhet og industri. Myndigheter, befolkningen, næringsaktører og utbyggere har ulike interesser, behov, krav og forventninger til hvordan kommunene skal forvalte og bruke sine begrensede arealressurser. Jordvernet kan ofte stå i konflikt med mange av disse interessene, behovene og kravene. Dette gjør at jordvern i Follo både er svært viktig og ekstra krevende.

Arbeidet med jordvernstrategien baseres på rapporten Kunnskapsgrunnlag for jordvernstrategi i Follo-kommunene. Det omfattende kunnskapsgrunnlaget er laget i et samarbeid mellom NIBIO, NMBU og kommunene. Rapporten gir en grundig beskrivelse av matjordas betydning og funksjoner, jordbruket i Follo, formålet med jordvernet og status for jordvernet i Follo-kommunene. Kunnskapsgrunnlaget beskriver årsaker til at jordbruksarealer omdisponeres og bygges ned, og redegjør for virkemidler som kommunene kan bruke for å styrke jordvernet. Det er også laget en nedkortet versjon av kunnskapsgrunnlaget.