Søknadsfrist produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket (PT) 15. oktober

Vi minner om søknadsfrist for PT del 2 den 15. oktober.

For å søke gå til skjema Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket via Altinn.

I søkeveiledningen finner du forklaring på hvordan du fyller ut søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Veiledningen går kronologisk gjennom søknaden.

Søkeveiledning for produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Spesielt i 2023

  • Kornarealer som høstes som grovfor eller beites kan søkes som korn i PT.
    • Økologisk grønngjødsling kan brukes til fôr eller beites, uten at det vil få betydning for tilskuddet for søknadsåret 2023, sml. jordbruksavtalen pkt. 7.8, tabell 7.16
      • Det det er gitt en generell dispensasjon fra kravet om at hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket til dyret skjer ved beiting, for søknadsåret 2023, jf. forskrift om produksjons- og avløsertilskudd § 3 tredje ledd bokstav c (gjelder beitetilskudd, ikke utmarksbeite). 

Mer info om dette finner du i rundskriv 2023/25

SØK TIDLIG og ta kontakt ved problemer !