Kunnskapsgrunnlag for jordvernstrategi i Follo er ferdig

Follo-kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås har ambisjoner om å styrke vernet av dyrka og dyrkbar jord, og skal utarbeide en felles strategi for jordvern. Jordvern-strategien planlegges vedtatt i 2024. Som faglig grunnlag for utvikling av strategien, har Follo landbrukskontor, NIBIO og NMBU i samarbeid skrevet rapporten “Kunnskapsgrunnlag for jordvernstrategi i Follo-kommunene”.

Rapporten omhandler jordas og jordbruksarealenes betydning i samfunnet og beskriver jordbruket i Follo-regionen, samt fordeling av jordbruksarealene og utviklingstrekk knyttet til disse. Videre beskrives årsaker til omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, og ulike virkemidler som kommunene kan benytte for å styrke jordvernet.

Du finner rapporten her: NIBIO Brage: Kunnskapsgrunnlag for jordvernstrategi i Follo-kommunene (unit.no)