Tiltak for å opprettholde matproduksjonen i tørken

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) hadde tirsdag 27. juni møte med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag for å diskutere tørkesituasjonen. Mangel på nedbør denne forsommeren fører til lavere avlinger av korn og gras enn normalt. Det ble derfor umiddelbart iverksatt tiltak for å håndtere situasjonen. Tørken har hovedsakelig påvirket østlandsfylkene, Agder og Rogaland, og tiltakene vil derfor gjelde disse områdene.

«Vi står overfor en litt annerledes situasjon enn i 2018. Nå er det bare en mindre del av landet som er berørt, og det er store lokale forskjeller. Dessverre ser avlingene ut til å være enda dårligere enn i 2018 flere steder. Det er viktig å handle raskt med tiltakene vi iverksetter for å sikre tilstrekkelig grovfor til vinteren,» uttaler Sandra Borch.

Følgende tiltak er blitt iverksatt:

  • Kornarealer som brukes til grovfor eller beite kan likevel motta tilskudd for kornproduksjon.
  • Generell dispensasjon fra kravet om foropptak på beite.
  • Grønngjødslingsarealer kan brukes til for eller beite.
  • Presisering av at man kan motta RMP-tilskudd for «ingen jordarbeiding om høsten» ved såing av ettervekst innen 1. august.

Disse tiltakene supplerer den vanlige ordningen med tilskudd ved produksjonssvikt. Formålet med ordningen er å redusere tap på grunn av svikt i avlingene som skyldes klimatiske forhold. Ler mer om produksjonssvik ordningen her: Tilskudd ved produksjonssvik – Follo landbrukskontor

«Departementet og fagorganisasjonene vil ha jevnlige møter gjennom sommeren, og vi vil kontinuerlig vurdere situasjonen og eventuelle behov for ytterligere tiltak. Det er viktig at tiltakene tilpasses den faktiske situasjonen.» sier Borch.

Landbruksdirektorater har en viktig rolle i arbeidet og har økt beredskapen. Mer informasjon om tiltakene finner du på landbruksdirektoratet sine sider:

Tørke og mulig produksjonssvikt – Landbruksdirektoratet