Har du kontrollert åkeren din for floghavre?

Floghavre er et alvorlig ugras i kornåkeren som lett tar overhånd. Du som driftsansvarlig for en landbrukseiendom skal etter forskrift om floghavre § 6 sørge for årlig floghavrekontroll på all dyrket jord unntatt flerårig eng.

Det er varmt om dagen og utviklingen går veldig raskt. Det er derfor tid for å gå i åkeren for å se etter floghavre. Eier eller bruker av landbrukseiendom har plikt til å bekjempe floghavre effektivt.

Ved kjennskap til eller mistanke om floghavre, skal du straks melde fra til Follo landbrukskontor jf. § 3. Meldingen skal følges av en innpakket planteprøve (se retningslinjer for prøvetaking) og utfylt skjema registreringsskjema ved funn av floghavre fra Mattilsynet, som landbrukskontoret skal videresende til Kimen Såvarelaboratoriet AS for diagnostisering.