Tilskudd ved produksjonssvikt

Det kan søkes om erstatning for avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot. Dette kan eksempelvis være tørke, styrtregn, frost, vinterskader m.m, men det utbetales ikke tilskudd forårsaket av indirekte klimatisk skade f.eks dårlig pollinering, sterk vind eller jordskred. Det utbetales heller ikke tilskudd hvor tapet skyldes en driftsform som ikke er faglig forsvarlig eller forhold som kan kontrolleres av forebyggende tiltak.

For at avlingssvikten skal erstattes er det nødt til å være redusert avling på mer enn 30 %. Vekstgruppene som dekkes er bær, frukt, grønnsaker, korn, poteter og grovfôr både i foretak med husdyr og til salg. I tillegg gis det tilskudd for svikt i honningproduksjon. 

For å få tilskudd må søker gjennomføre to ledd, det må meldes fra til kommunen og det må utfylles en søknad via Altinn.

1. Melding (til kommune) 

FRIST: Så fort skaden har oppstått!

Et av vilkårene for å få erstatning er at tilfellet skal meldes fra om til kommunen, dette skal gjøres så fort skaden har oppstått eller den vil kunne oppstå. Hensikten med dette er slik at kommunen kan kontrollere arealet på et tidspunkt hvor klimaskaden kan påvises.  Melding til kommunen gjøres elektronisk, og kan gjøres via denne lenken:

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-ved-produksjonssvikt-melding/

2. Søknad

FRIST: 31. oktober!

I søknaden skal det fylles inn grunnopplysninger (søker, kontonummer og drifssenter), skadeårsak og opplysninger om produktet du søker tilskudd for. Søknadsfristen for «tilskudd for produksjonssvikt» er 31. oktober samme år som avlingstapet.

Søknaden leveres via Altinn, lenke: Altinn – Tilskudd ved produksjonssvikt i vektsgruppe frukt, korn og annet frø til modning eller grovfôr i foretak med husdyr

 

Spørsmål og svar.

Avlingen ser så dårlig ut at jeg er i tvil om det er verdt å høste, hva gjøre jeg?

Det er svært mange kornåkere som er av dårlig kvalitet i år, med mye ugress og etterenning. I tillegg har det vært dårlig innhøstingforhold på sensommeren og høsten. Mange er nå i tvil om  innhøstingskostnadene overstiger verdien av avlingen. I produksjonssviktordningen ligger det en plikt til å avgrense tapet og plikt til å høste, og det vil i mange tilfeller være svært vanskelig å avgjøre hvorvidt kvaliteten er god nok til å aksepteres på mølla. Landbruks- og matdepartementet har derfor åpnet opp for at korn som blir avvist på kornmottaket eller ikke blir betalt på grunn av dårlig kvalitet (“nulloppgjør”) regnes IKKE inn i høstet avling når tilskudd for produksjonssvikt skal beregnes. Det skal derfor ikke utgjøre en risiko for bonden å høste arealene med tanke på å få tilskudd om produksjonssvikt. Follo landbrukskontor oppfordrer derfor alle til å treske om de er i tvil. Likevel er det tilfeller hvor situasjonen eller forholdene er så dårlig at det er stor sannsynlighet for at innhøstingen er meningsløs, i slike tilfeller må dere ta kontakt med landbrukskontoret slik at vi kan gi unntak fra høsteplikten.

Må jeg sende inn melding om produksjonssvikt?

Er du i tvil om du faller inn under ordningen for produksjonssvikt anbefaler vi at du sender inn en melding til kommunen uansett.

Hva om jeg ikke har dokumentasjonen for de aktuelle avlingsnivåene inne fristen?

Søknaden om produksjonssvikt MÅ innsendes innen 31. oktober uavhengig om du ikke har all dokumentasjon om avlingsnivåene klare, dokumentasjonen skal da ettersendes. Dokumentasjonen som skal følge søknaden eller eventuelt blir ettersendt og legges frem ved kontroll skal oppfylle kravene som fremkommer i gjeldende bokføringsforskrift. Beregningene som blir lagt til grunn ved tilskudd skal kunne dokumenteres med orginalbilag. Her er det krav om at salgsdokumentet minst skal inneholde omgang og vederlag. For vekster som selges i antall og ikke i kilo har Landbruksdirektoratet i samarbeid med grøntbransjen blitt enige om omregningsfaktorer som benyttes i omregning fra antall til kilo.

Gjennomsnittavling

Mer informasjon om «Tilskudd ved produksjonssvikt» finner du på Landbruksdirektoratet sin side: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-ved-produksjonssvikt?openStep=87af4add-5b11-408f-8268-cb8708683470-1

Ta gjerne kontakt via e-post (follo.landbrukskontor@as.kommune.no) eller telefon (64 96 20 87) hvis du skulle ha spørsmål.