Regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken er nå bestemt

Statsforvalteren har etter en lengre prosess bestemt nye regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken. Gjeldene fra 1. januar 2023 og den har ikke tilbakevirkende kraft.

 

Krav  Miljøkravsone 1   Miljøkravsone 2 (Vestby, Ås, Nesodden og deler av Nordre Follo og Frogn)
  Deler av Frogn og Nordre Follo (se kart under) Vestby, Ås, Nesodden og deler av Nordre Follo og Frogn (se kart under)
1 Det skal ikke jordarbeides nærmere enn to meter fra nedløpskummer for overflatevann og grøfteutløp. Det skal ikke jordarbeides nærmere enn to meter fra nedløpskummer for overflatevann og grøfteutløp.
2 Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved jordarbeiding på arealet som drenerer til/heller mot dråget, skal drågene ha minst 6 meter permanent grasdekke. Ved lett høstharving er det tilstrekkelig med minst 6 meter stubb i dråget. Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved jordarbeiding på arealet som drenerer til/heller mot dråget, skal drågene ha minst 6 meter permanent grasdekke.
3 Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra fulldyrka jord. Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra fulldyrka jord.
4 Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten. På flomutsatte arealer der flom medfører erosjon skal det være 6 meter varig vegetasjon i tillegg til 2 meter vegetasjonssone. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten. På flomutsatte arealer der flom medfører erosjon skal det være 6 meter varig vegetasjon i tillegg til 2 meter vegetasjonssone.
5 Fulldyrka mark med stor eller svært stor erosjonsrisiko (erosjonsrisikoklasse 3 og 4) skal ikke jordarbeides om høsten. Lett høstharving til høstkorn eller høstoljevekster tillates likevel på arealer som ikke er omfattet av miljøkrav 2, 3 og 4. For å sikre god etablering av høstvekster må de sås senest innen 20. september. Fulldyrka mark med stor eller svært stor erosjonsrisiko (erosjonsrisikoklasse 3 og 4) skal ikke jordarbeides om høsten. Lett høstharving til høstkorn eller høstoljevekster tillates likevel på arealer som ikke er omfattet av miljøkrav 2, 3 og 4. For å sikre god etablering av høstvekster må de sås senest innen 20. september.
6   Minst 60 % av foretakets fulldyrkede areal skal overvintre med plantedekke tilsvarende stubb, gras, direktesådd fangvekst eller direktesådd høstkorn. Lett høstharving tillates likevel til høstkorn eller høstoljevekster. For å sikre god etablering av høstvekster må de sås senest innen 20. september. Arealer som båndlegges av krav 2, 3, 4 og 5 inngår i 60 % av foretakets fulldyrkede areal.

Statforvalteren arbeider også med en høringsrapport. Denne rapporten skal oppsummere høringsinnspillene, og kommentere hvordan disse er vurdert.

Veiledningsmateriell

Veileder til de regionale miljøkravene blir publisert på Statsforvalteren sine nettsider etter hvert. Denne vil bli oppdatert ved behov. Det vil også bli utarbeidet et saksbehandlerrundskriv til kommunene.