Fellingstillatelser for rådyr sendt ut på epost

I 2022 er fellingstillatelsene sendt ut via Hjorteviltregisteret på epost til valdansvarlig. Om du ikke har mottatt dette ta kontakt med Follo landbrukskontor (Kristine Born). 

Du kan også se tildelingen på Hjorteviltregisteret – www.hjorteviltregisteret.no se fanen “Statistikk” og velg Rådyr + Tildelte dyr. 

Vurdering

Målsettinger for hjorteviltbestandene i Frogn og Ås vektlegger tiltak for å minimere
viltpåkjørsel og andre skader. Det mest effektive tiltaket for å minimere påkjørsler og
skade er å regulere rådyrbestanden gjennom ordinært jaktuttak.

Basert på fellingsstatistikk, antall trafikkulykker med rådyr og observasjoner tyder det
på at rådyrbestanden fortsatt er høy i området.
Follo landbrukskontor tildeler i 2022 fellingstillatelser (for Frogn og Ås) basert på
flatt minsteareal. I år settes arealet til 150 daa per tildelt rådyr. Vi
oppfordrer også til større uttak av kje og geit, for å begrense bestandsveksten.

Ettersøk
Alle jegere og jaktlag har plikt til å ha tilgang til godkjent ettersøksekvipasje. Ethvert
skudd som avfyres mot hjortevilt skal anses som treff og ettersøk skal gjennomføres.
Videre skal skadeskyting meldes til kommunen (eller politiet) ved utløp av den dagen
skytingen fant sted, dersom dyret ikke er funnet (avlivet/dødt).