Ny høring av forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Oslo og Viken har lagt ny Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker ut på høring for andre gang. Etter forrige høring i 2021 fikk de inn mange gode, konstruktive høringsinnspill, og det som nå er lagt ut er en revidert versjon.

Informasjon og høringsdokument finner du her.

Den viktigste endringen i dette reviderte forslaget, sammenliknet med høringen høsten 2021, er at kravet om at et 50 meter bredt belte langs vassdrag ikke skulle pløyes om høsten, erstattes med et krav om at 60 % av foretakets areal skal ha plantedekke eller tilsvarende gjennom vinteren. Dette kravet gjelder fortsatt kun i sone 2. Under høringen fikk kravet om en 50 meter bred sone langs vassdrag kritikk for å være for lite målrettet, og for dårlig utredet. I dette høringsforslaget har vi foreslått å erstatte dette kravet med en arealbegrensning for høstpløying.

Her har vi valgt å legge frem to alternativer:

  • Alternativ 1: Minst 60 % av foretakets fulldyrkede areal skal overvintre med plantedekke tilsvarende stubb, gras eller direktesådd høstkorn uten forutgående jordarbeiding
  • Alternativ 2: Minst 60% av foretakets fulldyrkede areal skal overvintre med plantedekke tilsvarende stubb, gras, direktesådd høstkorn uten forutgående jordarbeiding. Lett høstharving kan likevel tillates til høstkorn/høstoljevekster. For å sikre god etablering av høstvekster må de sås senest innen 20. september

Det er bonden som bestemmer hvilke arealer dette skal være på sitt foretak, men arealene som kan pløyes må ikke være i konflikt med arealer som berøres av de andre kravene.

Virkeområdene er ikke endret siden forrige høringsrunde. Se kart som viser virkeområder her

Når gjelder endringene fra?

Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket er et juridisk virkemiddel, som er hjemlet i jordloven. Forskriften vil tre i kraft 01.01.2023. Det vil si at den gjelder fra vekstsesongen 2023.

Skal du sende høringsinnspill?

Dersom du har høringsinnspill, kan du sende dette på e-post til vårt postmottak, sfovpost@statsforvalteren.no. Merk høringsuttalelsen med “Høringsuttalelse sak 21/24848”

Høringsfristen er 1. juni 2022.

Høringsdokument – Forskrift om regionale miljøkrav for Oslo og Viken finner du her.

Høringsbrev – revidert Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken finner du her.

Konsekvensvurdering

Vedlagt dette høringsforslaget finner du et notat, som beskriver hvilke faglige vurderinger Statsforvalteren har gjort ved valg av hvilke tiltak som skal inngå i forskrift om regionale miljøkrav, og hvilke konsekvenser dette kan få. De har valgt å fokusere spesielt på konsekvensene av krav 6, som setter en arealbegrensning for høstpløying. Les mer her.