Elgbeitetakst i Follo-kommunene.

Viken fylkeskommune har nå startet et prosjekt for å taksere elgbeite.

Glommen Mjøsen Skog gjennomfører taksten. Det er valgt ut 5-6 mindre ungskogfelt i hver kommune i Follo som skal undersøkes nærmere. Hvis noen vil reservere seg må de snarest mulig melde fra til Follo Landbrukskontor som videreformidle dette til takstselskapet.

Miljøavdelinga hos Viken fylkeskommune skriver:

Regional elgbeitetakst i Viken 2022. Informasjon om feltarbeid i din kommune.

Viken fylkeskommune vil i 2022 gjennomføre en regional elgbeitetakst i Viken fylke. Taksten dekker 49
av 51 kommuner og gjennomføres etter Solbraa-metoden. Det er Glommen Mjøsen Skog som står for
taksten.

Bakgrunn
Det har ikke tidligere vært utarbeidet noen samlet oversikt over elgbeitene og beitetrykket i Viken.
Viken fylkeskommune har derfor besluttet å gjennomføre en regional elgbeitetakst over hele fylket i
2022. Målet er å få et inntrykk av beitetrykket i ulike regioner, men informasjonen vil og være nyttig i
den lokale elgforvaltningen. Beitetaksten vil foregå etter Solbraa-metoden.

Metodikk og gjennomføring
Solbraa-metoden er en metodikk for å kartlegge elgens beitetilgang og beiteutnyttelse. Ved å
kartlegge hvor stor andel av fjorårets skudd som er beitet av ulike treslag kan man vurdere om
elgbestanden er bærekraftig i forhold til tilgjengelig beite, eller om beitene er overutnyttet. Dette er
viktige opplysninger når elgstammen skal forvaltes lokalt og regionalt.
Undersøkelsene foregår i hogstklasse II hvor tilgangen til beitevekster i elghøyde er størst. For å få et
representativt bilde blir ca 550 skogbestand i hogstklasse II valgt tilfeldig ut rundt i fylket. Dette betyr
at antall bestand som inngår i undersøkelsene vil være høyere i kommuner med stor geografisk
utstrekning enn i små kommuner. I praksis blir alle utvalgte bestander oppsøkt i felt, og det
gjennomføres registreringer etter en fastsatt instruks. Feltarbeidet vil foregå fra april og utover
sommeren og utføres av personell tilknyttet Glommen Mjøsen Skog.
Det vil bli utarbeidet en rapport som bl.a. viser beitetrykk lokalt og regionalt. Rapporten vil bli sendt
kommunene og er planlagt lagt ut på Viken fylkeskommunes nettsider ved årsskiftet 2022/2023.


Reservasjon
Det er kun forhold knyttet til elgens beite som blir registrert i dette prosjektet. De som allikevel ønsker
å reservere seg mot å la sin skog inngå i beitetaksten må henvende seg til kommunens viltansvarlig
snarest. Eventuell reservasjon vil bli videreformidlet til takstselskapet. Spørsmål lokalt kan rettes til
kommunens viltansvarlige.