Er du fersk i bondeyrket eller har startet med en ny produksjon eller tilleggsnæring? I så fall kan du få hjelp av en erfaren kollega som kan gi deg råd om det du måtte lure på.

Mentorordningen i landbruket omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling av mat og økologisk drift.

Som «fersk bonde» inngår du en formell avtale med en erfaren kollega, mentoren, som blir din diskusjonspartner for drifta gjennom ett år. Du får oppfølging av regionkontakten i NLR, og det gjennomføres regionale samlinger der nye bønder, mentorer og regionkontakter i NLR møtes.

I Follo er det Norsk Landbruksrådgiving Øst som har ansvar for å administrere Mentorordninga på vegne av avtalepartene i jordbruket. Frist for å søke om deltakelse i Mentorordninga i 2022 er 1. desember 2021.

Søker skal bruke søknadsskjema på NLRs nettsider

Målet med ordninga er å bistå nye og unge produsenter (under 35 år) innenfor landbruket eller landbruksbaserte næringer, med kompetanseheving gjennom personlig veiledning i en oppstarts- eller utviklingsfase.

Tilbudet er gratis for den nye bonden og mentoren får godtgjøring for arbeidet. 

Mentorordninga ble landsdekkende i 2020, med midler gjennom Jordbruksavtalen. Det er gitt føringer fra Landbruks- og matdepartementet, og Norsk Landbruksrådgiving forvalter ordninga i samarbeid med Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget, Norsk Landbruksrådgiving og Innovasjon Norge på regionnivå.

For mer informasjon regionalt, ta kontakt med Ole Henrik Lauritzen hos Norsk Landbruksrådgiving Øst