Regionale miljøtilskudd (RMP) – søknadsfrist 15. oktober 2021

All informasjon du trenger om de regionale miljøtilskuddene finner du i Veileder for Regionale miljøtilskudd – RMP 2021. Det er viktig at du setter deg inn i vilkårene før du søker. 

Endringene i RMP ordningen for 2021 finner du på side 5 i veilederen.

Nytt av året er en veileder som viser deg steg for steg hvordan du søker elektronisk.

Det er i år nye erosjonskart. Her kan du se endring på din eiendom:https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=1b02d99dafeb475e80cb06e99f03fb89

Søknadsskjema åpner 15. september.

Søknaden leveres i Altinn : https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/

Godkjente inntegnede tiltak fra 2020 kan importeres i søknaden.

Søknaden kan leveres inntil 14 dager etter søknadsfristen, men tilskuddet reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet.

Mer info:

Diverse kart RMP

Informasjon søknadsprosess RMP – Regionale Miljøtilskudd

RMP – Regionale Miljøtilskudd

Vi gjengir de mest relevante RMP-tilskuddene (resterende er tiltak som kunne vært utført før og gjennom vekstsesongen). Flere av tiltakene kan kombineres:

  • 17. Ingen jordarbeiding om høsten – åker i stubb (korn, oljevekster, belgvekster, frøeng siste høstingsår, grønngjødsling og grønnfôrvekster. Ikke eng, grasgjenlegg eller radkulturer. Erosjonsklasser og tilskuddsklasser finner du i gårdskart under «andre kartlag».
  • 18. Gras på arealer utsatt for flom og erosjon NB: «Arealet må ligge innenfor et område med regionale miljøkrav, eller eiendommens korn- og åpenåkerareal må være 50 daa til sammen. Du kan oppfylle kravet på 50 daa ved skriftlig avtale om arealbytte eller leie. Avtalen må kunne fremlegges ved kontroll.
  • 19. Ingen jordarbeiding på flomutsatte og/eller vassdragsnære arealer – åkerarealer som årlig flommes over av tilstøtende bekk, OG vassdragsnære arealer inntil 50 meter fra vassdrag.
  • 20. Direktesådd høstkorn og høstoljevekster (ok på flomutsatte/vassdragsnære arealer også) NB: Ikke forutgående og/eller påmontert jordarbeidingsutstyr (tinder, skåler eller lignende). Såfrøet skal føres direkte ned i jorda
  • 21. Fangvekst som underkultur (korn, mais, olje- og belgvekster) NB: Fangveksten skal være godt etablert. Kan sås på våren, i forbindelse med ugrasharving eller rett etter tidlig tresking av korn.
  • 31. Klimarådgiving. Det kan gis tilskudd for klimarådgiving som er gjennomført i en søknadsperiode, nå altså før 15.10.2021. Klimarådgiving = rådgiving som tar for seg  helhetlig gjennomgang av utslipp og opptak av bruk klimagasser på gården, med sikte på å gjennomføre klimatiltak.

Dersom du har spørsmål til søknaden om RMP, ta kontakt med Follo landbrukskontor.