Kartlegging av naturmangfold i Ås kommune sommeren 2021

På oppdrag fra Ås kommune skal Asplan Viak AS gjennomføre kartlegging av naturtyper og artsrike veikanter i Ås kommune. For å kunne gjennomføre kartlegging av arter langs veikanter, har kommunen utsatt kantslått langs noen kommunale veier.

Kommunens kartleggings-oppdrag er todelt:

  1. Kartlegging av naturtyper på land etter Miljødierktoratets instruks med metodikken Natur i Norge (NiN).
  2. Kartlegging av kantsoner langs noen kommunale veier der det skal kartlegges mangfold av pollinatorer, pollinatorvennlige blosmsterplanter og forekomst av fremmede arter.

Oversikt over områdene som skal kartlegges

Kommunen har i samråd med Asplan Viak gjort vurderinger av hvor det er behov for å gjøre feltkartlegging. Området øst og sør for Årungen har en variert og rik natur. Store deler av området er enten ikke kartlagt tidligere eller har gamle kartlegginger.

Kart over området der naturtyper skal kartlegges etter metodikken Natur i Norge (NiN).  

Veikanter har ofte et stort artsmangfold av blomsterplanter og er viktige forflytningskorridorer for pollinerende insekter. Derfor kan utsatt kantslått være et viktig tiltak for å bevare artsmangfold, men det må veies opp mot behov for drift av veiarealer og trafikksikkerhet. Derfor ønsker kommunen mer kunnskap om kommunale veier der utsatt kantslått bidra til å bevare pollinatorer.

Kart som viser strekninger der veikanter skal kartlegges: Kirkeveien, Kjærnesveien og Nebbaveien, Gamle Kongevei, Nylenda, Måltrostveien og Søråsveien, Tårnveien, Mellomveien og deler av Skoleveien.

Hvorfor skal kommunen kartlegge naturmangfold?

Høsten 2019 ble plan for naturmangfold vedtatt i Ås kommune. Ett av tiltakene i planen, som skal gjennomføres hvert år er:

  • Prioritere og gjennomføre videre kartlegging av naturmangfold (herunder arter og geologisk mangfold) og funksjonsområder etter framkommet kartleggingsbehov.

I tillegg skal kommunen utarbeide en pollinatorstrategi, der det blant annet skal vurderes pollinatorvennlig slått av kantsonen langs kommunale veier:

  • Utarbeide strategi for pollinerende insekter basert på nasjonal pollinatorstrategi, for å øke hensynet til pollinatorer i arealplaner og kommunens drift.

Målet med kartlegging av naturtyper er å få på plass god, stedfestet informasjon om naturen til bruk i arealforvaltning og drift. Når kommunen har god kunnskap om naturverdiene, blir det lettere å gjøre gode vurderinger i arealplanprosesser, for eksempel i arbeidet med kommuneplanen og reguleringsplaner.

Resultatet av kartleggingen blir publisert i den nasjonale kartbasen www.naturbase.no  og på https://kommunekart.com/klient/follo/follokart

Du finner mer informasjon om plan for naturmangfold her:

http://www.as.kommune.no/plan-for-naturmangfold-aas-kommune-vedtatt.6277111-439511.html

Hvordan skal områdene kartlegges?

Det er Asplan Viak AS som skal gjennomføre kartleggingen. Når et område blir kartlagt, blir det undersøkt til fots for å finne forekomster av naturtyper samt artsrike veikanter. Det kan være for eksempel et verdifullt skogsområde, hule eiker eller andre naturtyper. I tillegg til å registrere i kart hvor naturtypene finnes, vil kartleggerne vurdere hvilken økologisk kvalitet hver lokalitet har etter metodikken Natur i Norge (NiN).

Kartleggingen følger Miljødirektoratets instruks for å kartlegge naturtyper i 2021. Den nye instruksen inneholder 111 naturtyper som er viktige for å ivareta naturmangfold, og beskriver hvordan disse skal kartlegges. I tillegg inneholder instruksen en metode for å vurdere den økologiske kvaliteten i hver naturtype, såkalt lokalitetskvalitet. 

Informasjon til grunneier- hvem kan du kontakte?

All ferdsel i forbindelse med kartleggingen vil skje i tråd med friluftslovens regler om ferdsel og god ferdselskultur. Kartleggingsområdene kan inneholde både innmark og utmark, men i hovedsak utmark. I noen tilfeller kan innmark berøres, enten fordi det som skal kartlegges ligger på innmark (f.eks. store eiketrær), eller fordi kartleggeren har behov for å gå langs eller krysse innmark.

Hvis det er spesielle hensyn som må tas i forbindelse med slik ferdsel, eller du ikke gir samtykke til ferdsel på innmark, ber vi deg kontakte en av kontaktpersonene under.

Mari Brøndbo Dahl, naturforvalter og oppdragsansvarlig i Asplan Viak AS:

E-post: mari.dahl@asplanviak.no  

Siri Gilbert, miljørådgiver i Ås kommune:

E-post: siri.gilbert@as.kommune.no eller telefon 958 56 323