Treplanting langs vassdrag i vannområde Morsa

Er du bonde innenfor vannområde Morsa og har en bekk eller elv som renner i tilknytning til dyrka mark? I så fall ønsker vi kontakt med deg for å høre om du kunne tenke deg å plante noen trær langs vassdraget.

Vannområde Morsa har i år fått tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet til å kjøpe inn treplanter, som vi kan dele ut gratis til bønder som kan tenke seg å plante langs vassdrag. I tillegg kan det være muligheter for å få tilskudd fra kommunens SMIL-ordning til å gjennomføre utplantingen. Dette betyr at du nå har mulighet til å gjøre en stor miljøinnsats, uten å få utgifter til verken trær eller planting.

Dersom du synes dette høres interessant ut, ikke nøl med å ta kontakt med Follo landbrukskontor, så vil de hjelpe deg videre.

Kart over vannområde Morsa finner du her.

Hvorfor er det så viktig med busker og trær mellom åker og vassdrag?

Bekker og elver har mange viktige funksjoner i naturen. De er viktige for insekter, fugl, fisk og andre dyr. De er selvfølgelig også transportåre for både vann og næringsstoffer.

Kantvegetasjon med busker og trær langs vassdragene våre har mange positive effekter, blant annet:

  • Kantvegetasjonen reduserer faren for utrasing og erosjon, og kan virke flomdempende.
  • Kantvegetasjonen fanger opp næringsstoffer og plantevernmidler som ikke bør havne i vassdraget.
  • Kantsoner langs vassdrag er viktige leveområder for svært mange dyre- og plantearter. Den tette vegetasjonen gir blant annet hekkeplasser og skjul for fugler.
  • Trær og busker skaper skjul for fisk. Skygge er viktig for vanntemperaturen. Flere fiskearter trives best med skygge og ikke for varmt vann. Skygge og kaldere vann vil også begrense uønsket algevekst i vannet.
  • Kantsoner er viktig næringskilde for insekter, fisk og krepsdyr.
  • Sammenhengende kantsoner er naturlige vandrings- og spredningskorridorer for mange arter.
  • Kantvegetasjon skaper variasjon og gir et fint landskap.
  • En naturlig kantvegetasjon med busker og trær gjør at det blir vanskeligere for svartelistede arter å etablere seg, som for eksempel kjempespringfrø.
  • Vegetasjon er positivt i forhold til klima og CO2-lagring.