Kartlegging av naturtyper i 2021 – orientering til grunneiere

Miljødirektoratet skal kartlegge naturtyper i utvalgte områder i Norge. I vårt område er det områder fordelt utover stort sett allerede verna arealer.
Berørte grunneiere bes ta kontakt med Statsforvalteren hvis der er spesielle hensyn som bør tas på deres eiendom.

Mer informasjon finner du hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.