Kjøp av kunstgjødsel

Regler fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Kun følgende brukere har rett til å erverve gjødsel med høyt nitrogeninnhold:

  • Profesjonelle brukere som benytter ammoniumnitrat til sprengningsformål og som har tillatelse til å håndtere eksplosiver.
  • Jordbrukere til bruk ved jordbruksvirksomhet, enten på heltid eller deltid.
  • Personer med yrkesvirksomhet innen hagebruk, plantedyrking i drivhus, vedlikehold av parker, hager eller sportsanlegg, skogbruk eller lignende aktiviteter.

16 % grense

Det er derfor forbudt å omsette gjødsel med 16 % nitrogen eller mer fra ammoniumnitrat til privatpersoner eller andre enn de som er nevnt ovenfor.
Uavhengig av EUs regler stilles det i Norge krav til transport og oppbevaring av ammoniumnitrat i regelverket under brann- og eksplosjonsvernloven. Bestemmelsene skal ivareta både sikkerheten til omgivelsene ved lovlig bruk, og sikre at stoffet ikke kommer på avveie.

Se mer på dbs.no

Tips til jordbrukere:

  • Lagre trygt og sikkert på et sted der man har gjødselen under normalt oppsyn
  • Ikke selg til privatpersoner
  • Følg med på hva som skjer rundt deg – meld fra om mistenkelige forhold

Bekreftelse fås av kommunen

For å kunne kjøpe gjødsel med mer enn 16 % nitrogeninnhold må du kontakte landbrukskontoret for å få en skriftlig bekreftelse på at du er en godkjent bruker. Send gjerne inn en skriftlig søknad til landbrukskontoret med en beskrivelse av formålet med kjøp av kunstgjødsel.

Etablerte gjødselkunder slipper denne dokumentasjonen.