Ajourføring av jordsmonndata i Vestby kommune – APRIL 2021 !

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil i uke 17 og 18 (26. april – 7. mai) utføre ajourføring av jordsmonndata i Vestby kommune. Jordsmonnkartleggingen i Vestby ble utført på begynnelsen av 1990-tallet og det er nå behov for å oppdatere disse dataene.

Ajourføringsarbeidet innebærer at en feltarbeider vil oppsøke utvalgte jordbruksarealer i kommunen for å kartlegge jordtyper. Kartleggingen vil bli utført på fulldyrka og overflatedyrka jord. Feltarbeiderens arbeidsverktøy er jordbor og bærbar felt-PC, og vedkommende er ikledd gul refleksvest for å være lett synlig i jordbrukslandskapet.

Den praktiske jordsmonnkartleggingen foregår ved at jorda undersøkes med jordbor. Se NIBIO’s hjemmeside https://www.nibio.no/tema/jord/jordkartlegging?locationfilter=true for mer informasjon.

NIBIO har det nasjonale ansvaret for stedfesting og dokumentasjon av jordsmonnets egenskaper på dyrka jord. Formålet er først og fremst å skaffe kunnskap og oversikt over utbredelsen av jordtypene i landbruksområdene. Av denne kartleggingen får man fram informasjon om jordressursen på jordbruksarealet, driftstekniske begrensninger for jordbruksproduksjon, dreneringsforhold og tørkeutsatthet. I tillegg får man informasjon om ulike begrensninger ved arealet: dybde til fast fjell, innhold av grovt materiale, organiske jordlag, leirinnhold, karbonatinnhold, planering/påkjørt jord og helling.

Dersom en grunneier motsetter seg at feltpersonell går over deres jordbruksarealer i overnevnte tidsrom, må vedkommende ta kontakt med leder for Avdeling jordkartlegging i NIBIO, Siri Svendgård-Stokke (Telefon: 478 14 011), så snart som mulig.