Regionalt miljøtilskudd 2021 (RMP) – oversikt over tilskuddsordningene med foreløpig sats

Merk at tilskudd til soner for pollinerende innsekter er begrenset til maksimalt 5000 meter per foretak fra 2021.

Tilskudd til regionale miljøtiltak bestemmes av avtalepartene i jordbruksforhandlingene. Dette innebærer at vi ikke vet hvor mye tilskuddsmidler vi har til disposisjon eller om eventuelle ordninger skal prioriteres spesielt før årets jordbruksavtale er klar. Vi er også usikre på hvordan nye erosjonsrisikokart vil påvirke fordelingen av tilskuddsmidler til de ulike erosjonsrisikoklassene.

Partene i jordbruksoppgjøret bestemte 18. mars at klimarådgivning skal innføres som tiltak fra årets søkandsomgang. Les mer på regjeringen.no. Det er ikke bestemt hvordan denne skal utformes, og veilederen vil først inneholde tiltaket etter at årets jordbruksavtale er klar. Veilederen publiseres med forbehold om endringer som følge av årets jordbruksforhandlinger. Veileder med utfyllende kommentarer og vilkår for tilskuddene finner du under dokumenter i høyre kolonne. 

Søknadsfristen er 15. oktober 2021, og du kan søke fra og med 15. september.

Oversikt over tilskuddsordningene med foreløpig sats

Tiltak for å ivareta landbrukets kulturlandskap

Drift av bratt areal

 

Helling 1:5

150 kr/daa

 

Helling 1:3 

230 kr/daa

Drift av beitelag

 

Småfe

15 kr/dyr

 

Hest/storfe

20 kr/dyr

Beite av verdifulle jordbrukslandskap i innmark

Raviner, verdifulle og utvalgte kulturlandskap

190 kr/daa

Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark

Fjellområder

Småfe

30 kr/dyr

Storfe / Hest

285 kr/dyr

Øyer / holmer

Småfe

285 kr/dyr

Storfe / Hest

1425 kr/dyr

Tilskudd til biologisk mangfold

Slått av verdifulle jordbrukslandskap*   50 kr/daa
Skjøtsel av gårdsdammer   475 kr/dam
Slått av slåttemyr og slåttemark   1425 kr/daa
Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer   240 kr/daa
Skjøtsel av styvingstrær**   475 kr/tre
Soner for pollinerende innsekter*** I kombinasjon 5 kr/meter
Enkeltstriper 10 kr/meter

Tilskudd til kulturmiljøer og kulturminner

Drift av seter

6 uker

95 000 kr/seter

Skjøtsel av enkeltstående automatisk fredete kulturminner

 

475 kr/gravminne

Skjøtsel av steingjerder, trerekker og alleer**  

15 kr/meter

Tilskudd til avrenning til
vassdrag og kyst

Prioriterte områder

Andre områder

Ingen jordarbeiding om høsten, erosjonsrisikoklasse 

 

 

Klasse 1

25 kr/daa

15 kr/daa

Klasse 1 med dråg

85 kr/daa

60 kr/daa

Klasse 2

85 kr/daa

60 kr/daa

Klasse 2 med dråg

150 kr/daa

85 kr/daa

Klasse 3

150 kr/daa

85 kr/daa

Klasse 4

160 kr/daa

95 kr/daa

Gras på arealer utsatt for flom og erosjon

200 kr/daa

0 kr/daa

Ingen jordarbeiding på flomutsatte og/eller vassdragsnære arealer 110 kr/daa 70 kr/daa
Direktesådd høstkorn og høstoljevekster, erosjonsklasse 1-4 170 kr/daa 0 kr/daa
Fangvekst som underkultur 110 kr/daa 85 kr/daa
Fangvekster sådd etter høsting 170 kr/daa 130 kr/daa

Grasdekt vannvei

25 kr/meter 0 kr/meter
Grasstriper i åker 5 kr/meter 0 kr/meter
Grasdekt kantsone i åker 15 kr/meter 0 kr/meter
Fangdammer 850 kr/daa 850 kr/daa

Tilskudd for å redusere utslipp til luft

Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel 15 kr/daa
Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange 50 kr/daa

Tilskudd for å redusere bruk av kjemiske plantevernmidler

Ugrasharving i åker   45 kr/daa
Ugrasbekjempelse i radkulturer   85 kr/daa

Tilskudd miljøavtale****

Trinn 1 – jordløsning 215 kr/daa
Trinn 2 – spredning av kompost, egenprodusert 425 kr/daa

* I prioriterte kulturlandskap
** Gjelder UKL og Verdifulle kulturlandskap. Begrenset til maksimalt kroner 10 000 per foretak
*** Begrenset til maksimalt 5000 meter per foretak

**** Begrenset til maksimalt kroner 50 000 per foretak

Bakgrunn

Regionalt miljøprogram (RMP) 2019-2022 for Oslo og Viken er utarbeidet av Statsforvalteren, og inkluderer en regional forskrift om Regionale miljøtilskudd for Oslo og Viken. Målet for RMP er å bidra til å ivareta kulturlandskapet, begrense utslipp til luft og vann, samt økt jordliv, humusinnhold og bedre jordstruktur.

RMP er en del av Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU), hvor vårt felles mål er at landbruket i Oslo og Viken skal utnytte regionens markedsnærhet og særpreg på en bærekraftig måte for å øke mat- og skogproduksjonen og utvikle nye bygdenæringer.

Kilde: Statsforvalteren i Oslo og Viken.